Година 2017, Брой 2

Дата на издаване

20.6.2017 г.

Съдържание

 • Заки Мухамад Аббас Бхая, Басим Аббас Краиди Ясми
  ВЛИЯНИЕТО НА ТЪРГОВСКАТА МАРКА ЗА ПОСТИГАНЕ НА КОНКУРЕНТНО ПРЕДИМСТВО – АНАЛИТИЧНО ПРОУЧВАНЕ НА КОМПАНИЯТА ЗА МОБИЛНИ КЛЕТЪЧНИ ТЕЛЕФОНИ „ЗАИН ИРАК“ В АЛ – ДИВАНИЯ, ИРАК
  JEL: M30
  Резюме: Настоящото проучване има за цел да открие каква е ролята на търговската марка в процеса на постигане на конкурентното предимство от стратегическата перспектива през идентифициране на важната роля на маркетинговата дейност в... Настоящото проучване има за цел да открие каква е ролята на търговската марка в процеса на постигане на конкурентното предимство от стратегическата перспектива през идентифициране на важната роля на маркетинговата дейност в дейността на компаниите. За целта ще бъдат анализирани решенията и значимостта на търговската марка в компанията за комуникации „Заин“. Наред с това проучването демонстрира ролята на търговската марка за удовлетворяване нуждите на клиентите. Изследователите използват стратегиите на М. Портър и предполагат наличието на три стра-тегии: стратегия за низкоразходно /ценово лидерство, стратегия на диференциацията, фокус стратегия. Направен е статистически анализ на събраните данни с помощта на SPSS, както и корелационен, регресионен и дисперсионен (ANOVA) анализ. Изследователите правят редица заключения, като най-важното от тях е наличието на силна връзка между компаниите и търговската марка, което може да се използва за постигане на конкурентно предимство в компанията „Заин“ за комуникация чрез услугите, извършвани от нейните дистрибутори.
 • Наталия Голованова, Анна Бекаева
  ПРОБЛЕМИ И РИСКОВЕ НА КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯТА НА ИНОВАЦИИТЕ В РУСКАТА ИКОНОМИКА
  JEL: М21, О31
  Резюме: Съвременното развитие на иновационната дейност в Русия, според статистическите данни, има положителни тенденции – подобриха се позициите на Русия в Глобалния индекс на иновациите, увеличи се относителният дял на организациите, които... Съвременното развитие на иновационната дейност в Русия, според статистическите данни, има положителни тенденции – подобриха се позициите на Русия в Глобалния индекс на иновациите, увеличи се относителният дял на организациите, които се занимават с иновационна дейност, а също така нарасна обемът на експедираната иновационна продукция в общия обем на експедираната продукция. Дори тези положителни тенденции обаче не позволяват да се преодолее изоставането от развитите страни. Проблемите, произтичащи от ниската ефективност на иновационната дейност в Русия, по мнението на авторите, са свързани с проблемите и рисковете, възникващи в предприятията, които комерсиализират иновациите. Процесът на комерсиализация на иновациите има своята специфика и в зависимост от степента на участие на създателите на иновации в него може да се реализира посредством три различни начина – самостоятелно използване, частично отстъпване на правата за използване на иновациите, пълно предаване на правата за тяхното използване. Проблемите и рисковете, с които могат да се сблъскат предприятията в процеса на комерсиализация на иновациите, са представени от авторите по отношение на всеки метод. Също така в статията са изложени авторски предложения за активизиране внедряването на иновации от предприя-тията.
 • Ангелин Лалев
  МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ НА ОБЛАЧНИТЕ ИЗЧИСЛЕНИЯ В ПРАКТИКАТА НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
  JEL: C88, C89
  Резюме: Настоящата статия разглежда проблемите на информационната сигурност при облачните изчисления от гледна точка на малките и средните предприятия (МСП) и ограниченията, които тези предприятия имат по отношение на информационните... Настоящата статия разглежда проблемите на информационната сигурност при облачните изчисления от гледна точка на малките и средните предприятия (МСП) и ограниченията, които тези предприятия имат по отношение на информационните технологии. В разработката се обсъждат организационни и технически мерки за защита, които са сравнително лесни и достатъчно евтини, за да могат да бъдат приложени от МСП по отношение на заплахите за информационната сигурност в облачна среда.
 • Дияна Иванова, Галя Кушева
  АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ФИНАНСОВОТО ИМ ОЗДРАВЯВАНЕ
  JEL: H72, R13
  Резюме: Част от последните нововъведения в Закона за публичните финанси са насочени към управлението на публичните средства и дейности на местно ниво, като е регламентиран редът за определяне на общини, които имат финансови затруднения и... Част от последните нововъведения в Закона за публичните финанси са насочени към управлението на публичните средства и дейности на местно ниво, като е регламентиран редът за определяне на общини, които имат финансови затруднения и предприемане на мерки за тяхното преодоляване. На база дадените методически указания и публикуваната информация от Министерството на финансите, в настоящата разработка е представена методика за анализ на финансовите показатели на отделните общини. Извършен е анализ на дефинираните от законодателството финансови показатели на общините в България към края на 2015 г. и на тази основа са идентифицирани често срещани проблеми при финансовото управление в тази част от публичния сектор.
 • Петя Иванова
  СЪВРЕМЕНЕН ПОГЛЕД ВЪРХУ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА СЪВМЕСТНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ В ТУРИЗМА
  JEL: L83, М21
  Резюме: Съвместното потребление е актуална световна тенденция, която променя начина, по който хората потребяват стоки и услуги. Тази тенденция рефлектира и върху конюнктурата на туристическия пазар. Статията разглежда нарасналото приложение... Съвместното потребление е актуална световна тенденция, която променя начина, по който хората потребяват стоки и услуги. Тази тенденция рефлектира и върху конюнктурата на туристическия пазар. Статията разглежда нарасналото приложение на този бизнес модел в наши дни, като изяснява същността, очертава предпоставките за проявлението му и типологизира разнообразието от инициативи, попадащи в неговия обхват. Специално внимание се отделя на стимулиращите и задържащите фактори пред приложението му. Представени са най-широко използваните платформи, предоставящи туристически продукти и услуги. Систематизирани са предимствата и недостатъците на съвместното потребление и отражението му върху конвенционалното туристическо предлагане.