Година 2019, Брой 1

Дата на издаване

25.3.2019 г.

Съдържание

 • Станимира Йорданова, Камелия Стефанова
  ОСНОВНИ ТЕХНОЛОГИИ И ПРИЛОЖНИ НАСОКИ ЗА ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА БИЗНЕСА В СРЕДА НА ГОЛЕМИ ДАННИ
  JEL: O33, C88.
  Резюме: В съвременното развитие на бизнеса дигиталната трансформация се налага като предизвикателство за управлението на големи данни. В среда на постоянно нарастващ обем от данни основните критични фактори за развитие на бизнеса са... В съвременното развитие на бизнеса дигиталната трансформация се налага като предизвикателство за управлението на големи данни. В среда на постоянно нарастващ обем от данни основните критични фактори за развитие на бизнеса са свързани с обработване и анализ на големи данни. Технологиите за обработка на данните с отворен код използват иновативен подход при разработването им в партньорство между разработчиците, който осигурява прозрачност, достъпност и постоянно усъ-вършенстване. Основната цел на статията е да разгледа популярни технологии за обработка на големи данни с отворен код и текущи насоки за бизнес приложения в средата на големи данни.
 • Петя Емилова, Теодора Спасова
  ИНФРАСТРУКТУРА НА ГОЛЯМО ПРЕДПРИЯТИЕ В БЪЛГАРИЯ – ОСОБЕНОСТИ И ПРОБЛЕМИ
  JEL: L86.
  Резюме: Информационната инфраструктура е част от цялостната инфраструктура на едно предприятие. Тя включва хардуер, софтуер, технологии за управление на данните, мрежови и телекомуникационни технологии и услуги, както и персонал, грижещ се... Информационната инфраструктура е част от цялостната инфраструктура на едно предприятие. Тя включва хардуер, софтуер, технологии за управление на данните, мрежови и телекомуникационни технологии и услуги, както и персонал, грижещ се за управлението на предоставяните от нея услуги. Целта на статията е да бъдат изяснени същността и проблемите на информационната инфраструктура в епохата на дигитална трансформация чрез решаване на теоретични задачи за дефиниране на понятието „информационна инфраструктура“ и очертаване на възможности за нейното развитие; както и на практически задачи за изследване проблемите на информационната инфра¬структура на голямо българско предприятие и методите, които могат да се при¬лагат за оценяване на разходите за неговата информационна инфраструктура. Изследването в статията е фокусирано върху конкретно българско предприятие – „Спарки Елтос“ АД, гр. Ловеч и дава практически насоки за анализ на свързаните с него проблеми и решения.
 • Ву Мин Ню, Чиджиоке Нуачуку
  ОЦЕНЯВАНЕ НА ФИРМЕНАТА СТРАТЕГИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКАТА РЕЗУЛТАТНОСТ НА ФИРМАТА
  JEL: L20, M10.
  Резюме: Оценяването на фирмената стратегия е процес, който позволява на компаниите, непрекъснато да следят до каква степен практиките, които прилагат, допринасят за изпълнението на фирмената стратегия. Настоящата научна разработка изследва... Оценяването на фирмената стратегия е процес, който позволява на компаниите, непрекъснато да следят до каква степен практиките, които прилагат, допринасят за изпълнението на фирмената стратегия. Настоящата научна разработка изследва връз-ката между процеса на стратегическо оценяване и стратегическата резултатност на компаниите за мобилни телекомуникации в Нигерия. В резултат на направеното научно изследване стигаме до някои нови изводи относно влиянето, което оценяването на фирмената стратегия оказва върху стратегическата резултатност на големите компании на развиващите се пазари, какъвто е този в Нигерия. Авторите базират своето научно изследване върху теоретичните прозрения на съществуващата научна литература по въпросите на стратегическото управление, за да разберат по-добре по какъв начин използваният от фирмите процес на стратегическа оценка влияе върху тяхната стратегическа ефективност. Изследването е проведено в рамките на един отрасъл, като са използвани количествени методи и анкета, за да бъде събрана необходимата информация от служителите в четири МНК за мобилни телекомуникации, които разви-ват дейност на територията на Нигерия. Резултатите от научно¬то изследване показ-ват, че фирмите за мобилни телекомуникации прилагат системен подход към оценяването на своята стратегия, което оказва съществен положителен ефект върху тяхна-та стратегическа резултатност. Научното изследване обогатява съществуващата научна литература, като предоставя практически наблюдения относно оценяването на фирмената стратегия в МНК, които оперират в сектора на мобилните телекомуникации на един развиващ се пазар, този в Нигерия. Направените препоръки включват използването на надежден процес на стратегическо оценяване, който позволява на компаниите да избират и прилагат корективни действия в случаите, когато настоящите стратегически инициативи нямат успех или подлежат на допълни¬тел¬но усъвършенстване.
 • Христо Драганов, Г. Драганов
  ИКОНОМИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ИНТЕРЕС
  JEL: G22.
  Резюме: Статията представя застрахователния интерес като необходима потребност, на базата на която се взема решение за сключване на застрахователен договор. Разглеждат се всички възникнали застрахователни отношения между застрахователя и... Статията представя застрахователния интерес като необходима потребност, на базата на която се взема решение за сключване на застрахователен договор. Разглеждат се всички възникнали застрахователни отношения между застрахователя и застрахования и се представят като мотивация за търсене на услугите на застрахователите. Акцентира се върху факта, че застрахователният интерес е специфично понятие на застрахователното право и не може да се идентифицира с понятието „интерес“ така, както то се използва в живота. Поставени са за обсъждане определения и твърдения на други, в това число чужди автори, представили свои виждания за застрахователния интерес. Основната идея на автора е, че не само отделният застрахован е носител на застрахователния интерес, а цялата застрахована съвкупност.
 • Дияна Иванова
  ПРОФЕСИОНАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ВЪТРЕШНИТЕ ОДИТОРИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ
  JEL: H83.
  Резюме: Темата за вътрешния контрол в публичния сектор не губи своята актуалност във времето, предвид ключовата роля, която той изпълнява при управлението на публичните средства и дейности. В рамките на разработката фокусът е насочен към... Темата за вътрешния контрол в публичния сектор не губи своята актуалност във времето, предвид ключовата роля, която той изпълнява при управлението на публичните средства и дейности. В рамките на разработката фокусът е насочен към вътрешния одит, като част от съвременния вътрешен контрол в публичния сектор и по-конкретно към проблемите и възможностите за поддържане и развитие професионалната компетентност на вътрешните одитори като важна предпоставка за качествено изпълнение на одитните ангажименти. Изследването на досегашната практика и отчитането на съществуващите към момента слабости създават основа за усъвършенстване на този аспект от вътрешния контрол в публичния сектор.