Година 2019, Брой 2

Дата на издаване

29.5.2019 г.

Съдържание

 • Моника Цанева
  ПРАКТИЧЕСКИ ПОДХОД ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА ХЕТЕРОГЕННИ СИСТЕМИ
  JEL: O32, O33.
  Резюме: Внедряването на облачните технологии е сред основните предпоставки за прерастване на бизнеса от традиционен в електронен, но пълноценното им използване налага цялостна преработка на съществуващите бизнес приложения, което от своя... Внедряването на облачните технологии е сред основните предпоставки за прерастване на бизнеса от традиционен в електронен, но пълноценното им използване налага цялостна преработка на съществуващите бизнес приложения, което от своя страна изисква финансови, времеви и човешки ресурси, надхвърлящи възможностите дори на най-големите предприятия. Една реалистична алтернатива е създаването на стратегия за поетапен преход към облачни системи и технологии, което от своя страна предполага интегриране на съществуващите в предприятието традиционни системи с новоизгражданите облачни решения. Настоящото изследване предлага, приоритетите на този поетапен преход да се определят на базата на някои основни характеристики на дейностите, съставящи цялостния бизнес процес като динамика и перспективност, текущо и възможно ниво на автоматизация, обем на обработваните данни, създаваното от тях натоварване на обслужващите ги системи и др. Разработката представя подход за интегриране на традиционна и облачна системи, които съвместно обслужват общ бизнес процес „Кандидатстване за потребителски кредит“, който изисква обмен на данни в реално време. Интеграционното решение използва структури от данни, които са създадени в междинна база данни за комуникация между системите. Дефинирани са правила за достъп до данните и начините за манипулирането им от страна на всяка от интегрираните системи. Комуникацията се извършва от програмни компоненти (тригери и съхранени процедури), които са реализирани в базата данни на оперативната система и гарантират обмен на данни за обработка в реално време. Предложеният в разработката подход е апробиран и внедрен в практиката на голяма българска банка. Основни негови предимства са цялостното обслужване на бизнес процеса, гъвкавост, адаптивност и лесна разширяемост при минимални изисквания за финансови и времеви ресурси.
 • Пламен Христов Милев
  ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА АРХИТЕКТУРНИТЕ РЕШЕНИЯ ПРИ СИСТЕМИТЕ ЗА УЕБ ПУБЛИКАЦИИ
  Резюме: Статията разглежда въпросите, свързани с публикуване на съдържание в интернет. В този контекст се представят особеностите на информационните системи за уебпубликации и техните архитектурни решения. Разглеждат се теоретичните... Статията разглежда въпросите, свързани с публикуване на съдържание в интернет. В този контекст се представят особеностите на информационните системи за уебпубликации и техните архитектурни решения. Разглеждат се теоретичните постановки относно системите за публикуване на съдържание в интернет. Представена е класическата архитектура на системите за уебпубликации. В статията се изследват някои концептуални проблеми при системите за публикуване на съдържание в интернет в контекста на възможността, потребителите да създават, публикуват, споделят и коментират съдържанието в световната мрежа. На база на извършеното изследване се дефинират изводи и хипотези относно тенденциите по отношение развитието на архитектурните решения при системите за уебпубликации. Статията акцентира на все по-значимата роля на социалните мрежи в съвременната действителност и вчастност на социалните мрежи с интерактивно съдържание. В заключение се изтъкват предимствата от приложението на проучените тенденции в развитието на архитектурните решения при системите за публикуване на съдържание в интернет във връзка с възможностите за изграждане на софтуерно решение в тази сфера.
 • Далиборка Блажеска, Наташа Ристовска
  ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ КАТО ЕФЕКТИВЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВИ КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА
  JEL: M30.
  Резюме: Изграждането на устойчиви конкурентни предимства се постига чрез иновации, които до голяма степен разчитат на онлайн маркетинг, насърчаващ използването на социални мрежи с цел задълбочаване дългосрочните отношения на компаниите и... Изграждането на устойчиви конкурентни предимства се постига чрез иновации, които до голяма степен разчитат на онлайн маркетинг, насърчаващ използването на социални мрежи с цел задълбочаване дългосрочните отношения на компаниите и фокусиране върху определена целева група. Използвани креативно, социалните мрежи могат да доведат до отлични резултати, като вместо сериозни финансови средства те изискват влагането на енергия, мисъл, време и познания. Осъществяването на маркетингова дейност в социалните мрежи в никакъв случай не е непретенциозно начинание, тъй като има за задача да постигне няколко цели: да запознае потребителите с търговската марка, да предизвика взаимодействие между потребителите и търговска-та марка и да предизвика по-нататъшното устно предаване на отправеното маркетингово послание. Статията анализира ролята на социалните мрежи в рекламата като двупосочен процес, т.е. интерактивна комуникация с потребителите, и дава отговор на въпроса кои социални мрежи са най-ефективни като рекламен инструмент. Резултатите от направеното изследване показват, че използването на модерни и иновативни методи в сферата на интернет маркетинга е от решаващо значение за изграждането на конкурентни предимства.
 • Мохамед Мустафа Али Албаз
  ВЛИЯНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕШКИЯ ПОТЕНЦИАЛ В ХИМИЧЕСКИТЕ КОМПАНИИ В ЕГИПЕТ
  JEL: M1.
  Резюме: Основната цел на това изследване е да насърчи развитието на човешкия потенциал в химическите компании в Египет чрез стратегическото въздействие, което оказва технологичното предприемачество върху нарастването на производителността,... Основната цел на това изследване е да насърчи развитието на човешкия потенциал в химическите компании в Египет чрез стратегическото въздействие, което оказва технологичното предприемачество върху нарастването на производителността, развитието на технологиите и изграждането на бизнес авторитет на местно, регионално и глобално равнище. Практическа значимост на проучването: Една от целите, които стоят пред държавата на този етап, е да насърчи технологичното предприемачество в химическите компании в Египет, за да тласне развитието на човешкия потенциал напред, съг-ласно приетата Стратегия за устойчиво развитие. Оригиналност/стойност на проучването: Необходимо е да бъде приложен подход, насърчаващ технологичното предприемачество в компаниите с цел устойчиво развитие на човешките ресурси. Научното изследване предлага рамка за тяхното развитие в химическите компании. Изводи от проучването: Различните измерения на технологичното предприемачество имат стратегическо значение при изготвянето на технологични производствени планове и програми в химическите компании с най-високи показатели за развитие на човешкия потенциал.
 • Диана Стоянова Янкова
  СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА ДОКУМЕНТИРАНЕТО, СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ И ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
  Резюме: Бързото развитие на технологиите оказва влияние върху всички аспекти от живота на хората. Изключително силно въздействие се наблюдава и върху търговията. Формира се нова разновидност – така наречената „електронна търговия“, която... Бързото развитие на технологиите оказва влияние върху всички аспекти от живота на хората. Изключително силно въздействие се наблюдава и върху търговията. Формира се нова разновидност – така наречената „електронна търговия“, която набира изключителна популярност. Електронната търговия е привлекателна заради по-лесния достъп и бързина в пазаруването – необходимо е наличието на мобилно устройство и интернет. Подсигурява много по-голям достъп до клиенти, които не са ограничени от локацията на магазина. Предоставя много по-големи възможности за реклама и маркетинг. Допълнително предимство е неограничеността по отношение на работното време. В статията е направен опит да се систематизират основните възможности и нормативни изисквания по изграждането на електронен магазин. Дадени са отговори на най-честите въпроси, които възникват и се задават от икономическите субекти, посочени са конкретни специфични изисквания, които е необходимо да се изпълнят, преди да се започне дейност като електронен магазин. Представени са специфичните особености на документирането, както и последните промени, свързани със счетоводното отчитане и данъчното облагане на дейността на електронен магазин.