ОЦЕНЯВАНЕ НА ФИРМЕНАТА СТРАТЕГИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКАТА РЕЗУЛТАТНОСТ НА ФИРМАТА

Автори

Ключови думи
телекомуникационни фирми, оценяване на фирмената стратегия, стратегическа резултатност.

Резюме
Оценяването на фирмената стратегия е процес, който позволява на компаниите, непрекъснато да следят до каква степен практиките, които прилагат, допринасят за изпълнението на фирмената стратегия. Настоящата научна разработка изследва връз-ката между процеса на стратегическо оценяване и стратегическата резултатност на компаниите за мобилни телекомуникации в Нигерия. В резултат на направеното научно изследване стигаме до някои нови изводи относно влиянето, което оценяването на фирмената стратегия оказва върху стратегическата резултатност на големите компании на развиващите се пазари, какъвто е този в Нигерия. Авторите базират своето научно изследване върху теоретичните прозрения на съществуващата научна литература по въпросите на стратегическото управление, за да разберат по-добре по какъв начин използваният от фирмите процес на стратегическа оценка влияе върху тяхната стратегическа ефективност. Изследването е проведено в рамките на един отрасъл, като са използвани количествени методи и анкета, за да бъде събрана необходимата информация от служителите в четири МНК за мобилни телекомуникации, които разви-ват дейност на територията на Нигерия. Резултатите от научно¬то изследване показ-ват, че фирмите за мобилни телекомуникации прилагат системен подход към оценяването на своята стратегия, което оказва съществен положителен ефект върху тяхна-та стратегическа резултатност.

Научното изследване обогатява съществуващата научна литература, като предоставя практически наблюдения относно оценяването на фирмената стратегия в МНК, които оперират в сектора на мобилните телекомуникации на един развиващ се пазар, този в Нигерия. Направените препоръки включват използването на надежден процес на стратегическо оценяване, който позволява на компаниите да избират и прилагат корективни действия в случаите, когато настоящите стратегически инициативи нямат успех или подлежат на допълни¬тел¬но усъвършенстване.

JEL Класификатор: L20, M10.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 17

За да прочетете пълният текст на статията кликнете върху съответния бутон.

Още статии от този брой

  • ИНФРАСТРУКТУРА НА ГОЛЯМО ПРЕДПРИЯТИЕ В БЪЛГАРИЯ – ОСОБЕНОСТИ И ПРОБЛЕМИ

    Информационната инфраструктура е част от цялостната инфраструктура на едно предприятие. Тя включва хардуер, софтуер, технологии за управление на данните, мрежови и телекомуникационни технологии и услуги, както и персонал, грижещ се за управлението на предоставяните от нея услуги. Целта на статията е да бъдат изяснени същността и проблемите на ...

  • ОСНОВНИ ТЕХНОЛОГИИ И ПРИЛОЖНИ НАСОКИ ЗА ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА БИЗНЕСА В СРЕДА НА ГОЛЕМИ ДАННИ

    В съвременното развитие на бизнеса дигиталната трансформация се налага като предизвикателство за управлението на големи данни. В среда на постоянно нарастващ обем от данни основните критични фактори за развитие на бизнеса са свързани с обработване и анализ на големи данни. Технологиите за обработка на данните с отворен код използват иновативен ...

  • ПРОФЕСИОНАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ВЪТРЕШНИТЕ ОДИТОРИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ

    Темата за вътрешния контрол в публичния сектор не губи своята актуалност във времето, предвид ключовата роля, която той изпълнява при управлението на публичните средства и дейности. В рамките на разработката фокусът е насочен към вътрешния одит, като част от съвременния вътрешен контрол в публичния сектор и по-конкретно към проблемите и ...