ИКОНОМИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ИНТЕРЕС

Автори

Ключови думи
застрахователен интерес, застрахователни отношения, застрахователен договор.

Резюме
Статията представя застрахователния интерес като необходима потребност, на базата на която се взема решение за сключване на застрахователен договор. Разглеждат се всички възникнали застрахователни отношения между застрахователя и застрахования и се представят като мотивация за търсене на услугите на застрахователите. Акцентира се върху факта, че застрахователният интерес е специфично понятие на застрахователното право и не може да се идентифицира с понятието „интерес“ така, както то се използва в живота. Поставени са за обсъждане определения и твърдения на други, в това число чужди автори, представили свои виждания за застрахователния интерес. Основната идея на автора е, че не само отделният застрахован е носител на застрахователния интерес, а цялата застрахована съвкупност.

JEL Класификатор: G22.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 12

За да прочетете пълният текст на статията кликнете върху съответния бутон.

Още статии от този брой

  • ОСНОВНИ ТЕХНОЛОГИИ И ПРИЛОЖНИ НАСОКИ ЗА ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА БИЗНЕСА В СРЕДА НА ГОЛЕМИ ДАННИ

    В съвременното развитие на бизнеса дигиталната трансформация се налага като предизвикателство за управлението на големи данни. В среда на постоянно нарастващ обем от данни основните критични фактори за развитие на бизнеса са свързани с обработване и анализ на големи данни. Технологиите за обработка на данните с отворен код използват иновативен ...

  • ПРОФЕСИОНАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ВЪТРЕШНИТЕ ОДИТОРИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ

    Темата за вътрешния контрол в публичния сектор не губи своята актуалност във времето, предвид ключовата роля, която той изпълнява при управлението на публичните средства и дейности. В рамките на разработката фокусът е насочен към вътрешния одит, като част от съвременния вътрешен контрол в публичния сектор и по-конкретно към проблемите и ...

  • ИНФРАСТРУКТУРА НА ГОЛЯМО ПРЕДПРИЯТИЕ В БЪЛГАРИЯ – ОСОБЕНОСТИ И ПРОБЛЕМИ

    Информационната инфраструктура е част от цялостната инфраструктура на едно предприятие. Тя включва хардуер, софтуер, технологии за управление на данните, мрежови и телекомуникационни технологии и услуги, както и персонал, грижещ се за управлението на предоставяните от нея услуги. Целта на статията е да бъдат изяснени същността и проблемите на ...