ПРАКТИЧЕСКИ ПОДХОД ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА ХЕТЕРОГЕННИ СИСТЕМИ

Автори

Ключови думи
интеграционен подход, облачни системи и технологии, потребителско кредитиране, оценка на кредитен риск.

Резюме
Внедряването на облачните технологии е сред основните предпоставки за прерастване на бизнеса от традиционен в електронен, но пълноценното им използване налага цялостна преработка на съществуващите бизнес приложения, което от своя страна изисква финансови, времеви и човешки ресурси, надхвърлящи възможностите дори на най-големите предприятия. Една реалистична алтернатива е създаването на стратегия за поетапен преход към облачни системи и технологии, което от своя страна предполага интегриране на съществуващите в предприятието традиционни системи с новоизгражданите облачни решения. Настоящото изследване предлага, приоритетите на този поетапен преход да се определят на базата на някои основни характеристики на дейностите, съставящи цялостния бизнес процес като динамика и перспективност, текущо и възможно ниво на автоматизация, обем на обработваните данни, създаваното от тях натоварване на обслужващите ги системи и др. Разработката представя подход за интегриране на традиционна и облачна системи, които съвместно обслужват общ бизнес процес „Кандидатстване за потребителски кредит“, който изисква обмен на данни в реално време. Интеграционното решение използва структури от данни, които са създадени в междинна база данни за комуникация между системите. Дефинирани са правила за достъп до данните и начините за манипулирането им от страна на всяка от интегрираните системи. Комуникацията се извършва от програмни компоненти (тригери и съхранени процедури), които са реализирани в базата данни на оперативната система и гарантират обмен на данни за обработка в реално време. Предложеният в разработката подход е апробиран и внедрен в практиката на голяма българска банка. Основни негови предимства са цялостното обслужване на бизнес процеса, гъвкавост, адаптивност и лесна разширяемост при минимални изисквания за финансови и времеви ресурси.

JEL Класификатор: O32, O33.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 12

За да прочетете пълният текст на статията кликнете върху съответния бутон.

Още статии от този брой

  • ВЛИЯНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕШКИЯ ПОТЕНЦИАЛ В ХИМИЧЕСКИТЕ КОМПАНИИ В ЕГИПЕТ

    Основната цел на това изследване е да насърчи развитието на човешкия потенциал в химическите компании в Египет чрез стратегическото въздействие, което оказва технологичното предприемачество върху нарастването на производителността, развитието на технологиите и изграждането на бизнес авторитет на местно, регионално и глобално равнище. Практическа ...

  • СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА ДОКУМЕНТИРАНЕТО, СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ И ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

    Бързото развитие на технологиите оказва влияние върху всички аспекти от живота на хората. Изключително силно въздействие се наблюдава и върху търговията. Формира се нова разновидност – така наречената „електронна търговия“, която набира изключителна популярност. Електронната търговия е привлекателна заради по-лесния достъп и бързина в ...

  • ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ КАТО ЕФЕКТИВЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВИ КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА

    Изграждането на устойчиви конкурентни предимства се постига чрез иновации, които до голяма степен разчитат на онлайн маркетинг, насърчаващ използването на социални мрежи с цел задълбочаване дългосрочните отношения на компаниите и фокусиране върху определена целева група. Използвани креативно, социалните мрежи могат да доведат до отлични резултати, ...