ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА АРХИТЕКТУРНИТЕ РЕШЕНИЯ ПРИ СИСТЕМИТЕ ЗА УЕБ ПУБЛИКАЦИИ

Автори

Ключови думи
софтуерна архитектура, информационна система, уебпубликация, интернет съдържа-ние.

Резюме
Статията разглежда въпросите, свързани с публикуване на съдържание в интернет. В този контекст се представят особеностите на информационните системи за уебпубликации и техните архитектурни решения. Разглеждат се теоретичните постановки относно системите за публикуване на съдържание в интернет. Представена е класическата архитектура на системите за уебпубликации. В статията се изследват някои концептуални проблеми при системите за публикуване на съдържание в интернет в контекста на възможността, потребителите да създават, публикуват, споделят и коментират съдържанието в световната мрежа. На база на извършеното изследване се дефинират изводи и хипотези относно тенденциите по отношение развитието на архитектурните решения при системите за уебпубликации. Статията акцентира на все по-значимата роля на социалните мрежи в съвременната действителност и вчастност на социалните мрежи с интерактивно съдържание. В заключение се изтъкват предимствата от приложението на проучените тенденции в развитието на архитектурните решения при системите за публикуване на съдържание в интернет във връзка с възможностите за изграждане на софтуерно решение в тази сфера.

JEL Класификатор: D83, L86, O33
Кодове на научна квалификация:
Страници: 17

За да прочетете пълният текст на статията кликнете върху съответния бутон.

Още статии от този брой

  • ПРАКТИЧЕСКИ ПОДХОД ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА ХЕТЕРОГЕННИ СИСТЕМИ

    Внедряването на облачните технологии е сред основните предпоставки за прерастване на бизнеса от традиционен в електронен, но пълноценното им използване налага цялостна преработка на съществуващите бизнес приложения, което от своя страна изисква финансови, времеви и човешки ресурси, надхвърлящи възможностите дори на най-големите предприятия. Една ...

  • ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ КАТО ЕФЕКТИВЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВИ КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА

    Изграждането на устойчиви конкурентни предимства се постига чрез иновации, които до голяма степен разчитат на онлайн маркетинг, насърчаващ използването на социални мрежи с цел задълбочаване дългосрочните отношения на компаниите и фокусиране върху определена целева група. Използвани креативно, социалните мрежи могат да доведат до отлични резултати, ...

  • ВЛИЯНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕШКИЯ ПОТЕНЦИАЛ В ХИМИЧЕСКИТЕ КОМПАНИИ В ЕГИПЕТ

    Основната цел на това изследване е да насърчи развитието на човешкия потенциал в химическите компании в Египет чрез стратегическото въздействие, което оказва технологичното предприемачество върху нарастването на производителността, развитието на технологиите и изграждането на бизнес авторитет на местно, регионално и глобално равнище. Практическа ...