ВЛИЯНИЕТО НА ТЪРГОВСКАТА МАРКА ЗА ПОСТИГАНЕ НА КОНКУРЕНТНО ПРЕДИМСТВО – АНАЛИТИЧНО ПРОУЧВАНЕ НА КОМПАНИЯТА ЗА МОБИЛНИ КЛЕТЪЧНИ ТЕЛЕФОНИ „ЗАИН ИРАК“ В АЛ – ДИВАНИЯ, ИРАК

Автори

Ключови думи
търговска марка (бранд), конкурентно предимство

Резюме
Настоящото проучване има за цел да открие каква е ролята на търговската марка в процеса на постигане на конкурентното предимство от стратегическата перспектива през идентифициране на важната роля на маркетинговата дейност в дейността на компаниите. За целта ще бъдат анализирани решенията и значимостта на търговската марка в компанията за комуникации „Заин“.

Наред с това проучването демонстрира ролята на търговската марка за удовлетворяване нуждите на клиентите. Изследователите използват стратегиите на М. Портър и предполагат наличието на три стра-тегии: стратегия за низкоразходно /ценово лидерство, стратегия на диференциацията, фокус стратегия. Направен е статистически анализ на събраните данни с помощта на SPSS, както и корелационен, регресионен и дисперсионен (ANOVA) анализ.

Изследователите правят редица заключения, като най-важното от тях е наличието на силна връзка между компаниите и търговската марка, което може да се използва за постигане на конкурентно предимство в компанията „Заин“ за комуникация чрез услугите, извършвани от нейните дистрибутори.

JEL Класификатор: M30
Кодове на научна квалификация:
Страници: 26

За да прочетете пълният текст на статията кликнете върху съответния бутон.

Още статии от този брой

  • АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ФИНАНСОВОТО ИМ ОЗДРАВЯВАНЕ

    Част от последните нововъведения в Закона за публичните финанси са насочени към управлението на публичните средства и дейности на местно ниво, като е регламентиран редът за определяне на общини, които имат финансови затруднения и предприемане на мерки за тяхното преодоляване. На база дадените методически указания и публикуваната информация от ...

  • СЪВРЕМЕНЕН ПОГЛЕД ВЪРХУ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА СЪВМЕСТНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ В ТУРИЗМА

    Съвместното потребление е актуална световна тенденция, която променя начина, по който хората потребяват стоки и услуги. Тази тенденция рефлектира и върху конюнктурата на туристическия пазар. Статията разглежда нарасналото приложение на този бизнес модел в наши дни, като изяснява същността, очертава предпоставките за проявлението му и типологизира ...

  • ПРОБЛЕМИ И РИСКОВЕ НА КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯТА НА ИНОВАЦИИТЕ В РУСКАТА ИКОНОМИКА

    Съвременното развитие на иновационната дейност в Русия, според статистическите данни, има положителни тенденции – подобриха се позициите на Русия в Глобалния индекс на иновациите, увеличи се относителният дял на организациите, които се занимават с иновационна дейност, а също така нарасна обемът на експедираната иновационна продукция в общия обем ...