АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ФИНАНСОВОТО ИМ ОЗДРАВЯВАНЕ

Автори

Ключови думи
публичен сектор, общини, финансово състояние, анализ

Резюме
Част от последните нововъведения в Закона за публичните финанси са насочени към управлението на публичните средства и дейности на местно ниво, като е регламентиран редът за определяне на общини, които имат финансови затруднения и предприемане на мерки за тяхното преодоляване. На база дадените методически указания и публикуваната информация от Министерството на финансите, в настоящата разработка е представена методика за анализ на финансовите показатели на отделните общини. Извършен е анализ на дефинираните от законодателството финансови показатели на общините в България към края на 2015 г. и на тази основа са идентифицирани често срещани проблеми при финансовото управление в тази част от публичния сектор.

JEL Класификатор: H72, R13
Кодове на научна квалификация:
Страници: 21

За да прочетете пълният текст на статията кликнете върху съответния бутон.

Още статии от този брой

  • МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ НА ОБЛАЧНИТЕ ИЗЧИСЛЕНИЯ В ПРАКТИКАТА НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

    Настоящата статия разглежда проблемите на информационната сигурност при облачните изчисления от гледна точка на малките и средните предприятия (МСП) и ограниченията, които тези предприятия имат по отношение на информационните технологии. В разработката се обсъждат организационни и технически мерки за защита, които са сравнително лесни и достатъчно ...

  • СЪВРЕМЕНЕН ПОГЛЕД ВЪРХУ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА СЪВМЕСТНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ В ТУРИЗМА

    Съвместното потребление е актуална световна тенденция, която променя начина, по който хората потребяват стоки и услуги. Тази тенденция рефлектира и върху конюнктурата на туристическия пазар. Статията разглежда нарасналото приложение на този бизнес модел в наши дни, като изяснява същността, очертава предпоставките за проявлението му и типологизира ...

  • ВЛИЯНИЕТО НА ТЪРГОВСКАТА МАРКА ЗА ПОСТИГАНЕ НА КОНКУРЕНТНО ПРЕДИМСТВО – АНАЛИТИЧНО ПРОУЧВАНЕ НА КОМПАНИЯТА ЗА МОБИЛНИ КЛЕТЪЧНИ ТЕЛЕФОНИ „ЗАИН ИРАК“ В АЛ – ДИВАНИЯ, ИРАК

    Настоящото проучване има за цел да открие каква е ролята на търговската марка в процеса на постигане на конкурентното предимство от стратегическата перспектива през идентифициране на важната роля на маркетинговата дейност в дейността на компаниите. За целта ще бъдат анализирани решенията и значимостта на търговската марка в компанията за ...