Етични правила

Публикуването на статия в списание на базата на рецензия е основен градивен елемент в развитието на всяка една кохерентна и уважавана мрежа от знания. Това е пряко отражение на качеството на работата на авторите и на институциите, които ги подкрепят. Рецензираните статии се основават на научния подход. Това налага да се постигне съгласие относно стандартите за публикуване и етично поведение на всички страни в публикационния процес.

Етичните правила за публикуване следва да се разглеждат като част от общите етични правила, валидни за научно-професионалните среди в допълнение на законовите разпоредби и с оглед на саморегулацията на научната общност. Действието им разчита особено на механизмите на личностната етичност и професионалната съвест на учения, на неговата почтеност и коректност.

Редакционният съвет на списание „Бизнес управление” изцяло споделя и приема като ръководен принцип позицията на Elsevier относно издателската етика при прегледа, редактирането и публикуването на научните трудове, спазвайки авторските права и предотвратявайки случаите на плагиатство. В работата си той изцяло се съобразява с правилата на Комитета за етични норми при публикуване.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЕДАКЦИОННАТА КОЛЕГИЯ

Решения за публикуване

Редакционният съвет на списание „Бизнес управление” е отговорен за решенията, кои от представените статии да бъдат публикувани. Тези решения се вземат на базата на приемането на съответния ръкопис и неговото значение за изследователите и за читателите.

Редакторът се ръководи от политиката на редакционната колегия на списанието и се съобразява с правните изисквания, които са в сила по отношение на дискредитиране, нарушаване на авторски права и плагиатство.

Редакторът взема решения за приемане или отказване да се публикуват материали на основата на тяхната значимост, оригиналност, яснота на изложението и съответствие на темите на изследване с направленията на списанието (с тематичния обхват, обявен във визитката му).

При вземането на решение редакторът може да се съветва с други редактори или рецензенти.


Обективна оценка

Всеки редактор следва да оценява ръкописите по тяхното интелектуално съдържание без оглед на раса, пол, сексуална ориентация, религиозни убеждения, етническа принадлежност, гражданство или политическа пристрастност на авторите.


Конфиденциалност

Редакторът и всеки редакционен колектив по целесъобразност не трябва да разкриват никаква информация относно представения ръкопис на никого освен на съответния автор, рецензенти, потенциални рецензенти, други редакционни съветници и издателя, ако е необходимо.


Разкриване и предотвратяване конфликт на интереси

Предоставените непубликувани материали не трябва да се използват в собствено научно изследване на редактора без изричното писмено съгласие на автора. Поверителната информация или идеи, получени в процеса на рецензиране, трябва да се пазят в тайна и да не се използват за лична изгода. Редакторите трябва да изискват от всички участници да разкрият евентуални конкурентни интереси и да публикуват корекции, ако след публикуването са разкрити конкурентни интереси. Ако е необходимо, трябва да бъдат предприети други подходящи действия, като например изтегляне  на публикуваното.


Участие и сътрудничество в разследване на оплаквания

Когато са подадени оплаквания от етичен характер относно представен ръкопис или публикувана статия, редакторът съвместно с редакционния съвет трябва да вземат съответни мерки. Те включват свързване с автора на ръкописа, като се отдаде дължимото внимание на съответната жалба или претенции. Всеки акт на неетично поведение при публикуване трябва да се разгледа и да се вземат адекватни мерки.


ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЕЦЕНЗЕНТИТЕ

Принос към редакционните решения

Рецензията като научна проверка подпомага редактора при вземането на редакционни решения,  от една страна, и от друга, може да подпомогне автора за подобряване на статията. Тя като официална научна комуникация е сърцевината на научния метод. В този смисъл основно задължение на рецензентите е да направят честна рецензия на публикацията.


Бързина (експедитивност)

Всеки избран рецензент, който се чувства неквалифициран да рецензира представеното научно изследване в ръкопис или знае, че бързото му оценяване ще бъде невъзможно, следва да уведоми редактора и да се самоизключи от процеса на рецензиране.


Поверителност

Всички ръкописи, представени за рецензия, трябва да бъдат третирани като поверителни документи. Те не трябва да  бъдат показвани или обсъждани с други лица, с изключение на упълномощените от редактора.


Стандарти за обективност

Оценките следва да бъдат поставяни обективно. Лична критика към автора се счита за неуместна. Рецензентите трябва да изразяват мнението си ясно и с подкрепящи аргументи.


Позоваване на източници

Рецензентите трябва да следят дали  в рецензираната статия всяко позоваване на източници на информация или аргумент е придружено със съответното цитиране. Те следва да информират автора/ите  при наличие на прилики или припокриване на научната разработка с други публикации, за които имат лична информация. Рецензентите следва да идентифицират друга, вече публикувана работа и резултати, ако те не са цитирани от авторите, и всички форми на плагиатство.


Разкриване и предотвратяване конфликт на интереси

Непубликувани материали, оповестени в представен ръкопис, не трябва да се използват от рецензента като собствени научни изследвания, без изричното писмено съгласие на автора. Поверителна информация или идеи, получени в процеса на рецензиране, трябва да се пазят в тайна и да не се използват за лична изгода. Рецензентите не трябва да разглеждат ръкописи, в които имат конфликт на интереси, произтичащ от конкурентни, сътруднически и други взаимоотношения или връзки, с който и да е от авторите, фирми или институции, свързани с публикациите.

Ако рецензентът се съмнява в добросъвестността на автора, той съобщава това на редактора конфиденциално и в писмена форма.


ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АВТОРИТЕ

Стандарти при публикуване

Авторите трябва да депозират научната разработка, като се съобразяват с публикуваните изисквания на редакционния съвет относно техническото оформление на публикацията. Изходните данни следва да бъдат представени точно в статията. Като проява на професионализъм се приема придържането към правилата на научния дискурс и изискванията на жанра, предполагащи текстовете на публикациите да съдържат целево-мотивационна, аналитико-обобщителна и изводна част, както и посочване на приноси. Една статия трябва да съдържа достатъчно подробности и препратки, които да позволяват на други да я цитират и коректно да я използват. Съзнателно неточни твърдения представляват неетично поведение и са неприемливи.


Достъп до данните и съхранението им

Авторите може да бъдат помолени да предоставят необработените данни във връзка с дадена статия за редакционен преглед, като във всеки случай трябва да бъдат готови да запазят тези данни в определен срок след публикуването.


Оригиналност и плагиатство

Авторите трябва да гарантират, че са депозирали за публикуване напълно оригинални разработки и ако са използвали резултати и/или фрази от други автори, то това е цитирано по подходящ начин в техния ръкопис. Авторите трябва да цитират публикациите, които са използвали при разработката, и са задължени да спазват указаните от редакционния съвет правила за цитиране, т.к. плагиатство приема много форми – от копиране или перифразиране на значителни части от друга публикация (без основание) до обявяване на резултати от чужди научни изследвания като собствени. Плагиатството във всичките му форми представлява неетично поведение при публикуване и е неприемливо.


Многократно, излишно или конкурентно публикуване

Авторът по принцип не трябва да публикува ръкописи, описващи по същество едно и също научно изследване в повече от едно списание или като първоначална публикация. Конкурентното представяне на един и същи ръкопис на повече от едно списание представлява неетично поведение при публикуване и е неприемливо. Изобщо авторът не следва да представя за разглеждане в друго списание вече публикувана статия.


Позоваване на източници

Винаги по подходящ начин трябва да бъде отдавано признание към работата на другите. Авторите трябва да цитират публикации, които са повлияли при написването на публикацията им. Информация, получена насаме, в разговор, кореспонденция или дискусия с трети страни, не трябва да се използва или отчита без изрично писмено разрешение от източника. Информация, получена в хода на поверителни услуги, като например рецензиране на ръкописи или заявления за безвъзмездно финансиране, не трябва да бъдат използвани без изричното писмено разрешение на автора на работата, участващ в тези услуги.


Авторство на публикацията

Авторството трябва да бъде признато на тези изследователи, които имат значителен принос към концепцията, проектирането, изпълнението или тълкуването на публикуваното научно изследване. Всички онези, които имат значителен принос, следва да бъдат посочени като съавтори. Когато има и други, които са участвали в някои съществени аспекти на изследователския проект, те трябва да бъдат признати и вписани като участници. Необходимо е да се спазват изискванията и отговорностите при съавторство, като се зачитат не само старшинството и званията, но и заслугите на съответните автори. Съответният автор следва да гарантира, че всички съавтори и участници са включени в публикацията, както и че всички съавтори са запознати и са одобрили окончателния вариант на статията, като са постигнали съгласие относно представянето й за публикуване.


Разкриване и конфликт на интереси

Всички автори следва да оповестяват в своите ръкописи всякакъв финансов или друг съществен конфликт на интереси, който може да се тълкува че е повлиял на резултатите или интерпретирането на ръкописите им. Всички източници на финансова подкрепа за проекта трябва да бъдат споменати. Примери за потенциални конфликти на интереси, които трябва да бъдат оповестени, включват наемане на работа, консултации, продукти в наличност, хонорари, платена експертни показания, патентни приложения/регистрации, както и безвъзмездно или друго финансиране. Потенциални конфликти на интереси трябва да бъдат оповестени на най-ранния възможен етап.


Основни грешки в публикувани трудове

Когато автор открие значителна грешка или неточност в своя собствена публикувана статия, той е длъжен незабавно да уведоми редактора на списанието и в сътрудничество с него да изтегли или коригира статията си. Ако редакторът или издателят разберат от трета страна, че публикуваното произведение съдържа съществена грешка, авторът е длъжен незабавно да изтегли или коригира статията или да представи доказателства пред редактора за коректността на оригиналната статия.
Етичните правила са приети на заседание на Редакционния съвет на сп. „Бизнес управление”, проведено през м. Април 2016 г.