Цели и обхват

Списанието предоставя възможност за споделяне на различни идеи и виждания в областта на икономическата практика. Представя научни изследвания, поставят  се проблеми и се търсят рационални управленски решения. В изданието се публикуват разработките както на известни и утвърдени изследователи, така и на млади учени.

Обхват

В списанието се публикуват научни изследвания от всички области на икономиката, теорията и практиката, поместени в следните рубрики:


  • Мениджмънт–теория и Мениджмънт–практика – рубриките дават възможност за публикуване на статии и научни съобщения, които търсят и предлагат решения на актуални проблеми от управленската теория и практика. Акцентът се поставя върху представяне на фундаменталната основа, теоретико-приложното осмисляне на знания и практическото реализиране на цялостната управленска дейност. Съдържанието на научните публикации разглежда предизвикателствата пред мениджмънта, като се обхващат функционални, структурни и поведенчески аспекти.

  • Маркетинг – в рубриката се публикуват оригинални статии и научни съобщения, фокусирани върху философията на пазарното поведение на икономическите агенти, изучаване и прогнозиране на потребителското поведение, управлението на маркетинга, маркетинговите изследвания, развитието на инструментите за маркетингово въздействие, приложението на маркетинговата концепция в различни сектори на обществения живот и дигиталния маркетинг. Материалите  могат да представят  както резултати от практически изследвания, така и виждания на авторите, които биха обогатили маркетинговата теория.

  • Фирмена конкурентоспособност – сложният и многоаспектен характер на категорията конкурентоспособност обуславя и широкия спектър от възможности, които рубриката „Фирмена конкурентоспособност“ предоставя на потенциалните автори. Те могат да публикуват свои актуални изследвания по теми, свързани с конкурентната способност на предприятието – иновации и тяхното управление, конкурентно ценообразуване, управление на персонала, производителност на труда, растеж, управление на качеството, технико-технологично развитие, продуктова конкурентоспособност и др.

  • Информационни и комуникационни технологии – внедряването на нови информационни и комуникационни технологии е определящ фактор в развитието на всяко предприятие или организация. Тяхното приложение води до съществени изменения в дейността на организациите, налага нови организационни структури, нови средства за рационално управление, нови способи за вземане на решения, предявява нови изисквания към квалификацията на персонала. Това определя и приоритетните направления на научните изследвания в областта информационните технологии, които са: изграждането и развитието на бизнес информационните системи; приложението на информационните технологии в различните отрасли на националната икономика; състоянието и перспективите в развитието на електронния бизнес и електронната търговия, използването на съвременни технологични решения за управлението на бизнеса.

  • Счетоводство и одит – специализираната рубрика „Счетоводство и одит” предоставя възможности за популяризиране на актуални и иновативни научни изследвания в областта на счетоводството и одита. Акцентът се поставя върху очертаването на съществуващите проблеми и представянето на методични и практикоприложни решения. Съдържанието на научните публикации се систематизира в следните основни сегменти: научноизследователски, концептаулни и коментарни разработки. Приоритет се дава на оригинални изследвания с подчертан дискусионен характер, които притежават издържан методологически характер и получените резултати са практически апробирани с оглед верификацията на създаваните научни знания.

  • Застраховане и осигуряване – рубриката е предназначена за научни изследвания, насочени към: развитието на застрахователните и осигурителните пазари; управлението на застрахователните и осигурителните дружества;  държавните регулации в сектора и тяхното влияние върху застрахователната и осигурителната дейност. Разработките, поместени в рубриката, очертават актуалните проблеми, които стоят пред застрахователния и осигурителния бизнес. Акцент в нея са предизвикателствата в процеса на вземане на управленски решения за развитие и усъвършенстване на застраховането и системите за социално осигуряване.

  • Прегледи, рецензии и опит