Към авторите

Списание "Бизнес управление" публикува изследователски статии, методологически и методически разработки, прегледи, рецензии, опит.    Ръкописите се приемат в електронен вид на адрес: bm@uni-svishtov.bg или zh.tananeeva@uni-svishtov.bg.

Авторите представят ръкописите на английски език (за българските автори и на български език), с цел да бъдат публикувани в изданието (печатно и онлайн).  За изпращането и публикуването на статии авторите не заплащат такси и не получават възнаграждение.

Представените за публикуване материали трябва да са оригинални и да не са публикувани преди или да са в процес на рецензиране и подготовка за публикуване в други издателства (осъществява се проверка чрез системата StrikePlagiarism). Авторите декларират това чрез попълване на декларация за авторство, достъпна на страницата на списанието. След приемането на статията тя се подлага на езикова и стилова редакция на английски език.

Представените за отпечатване разработки трябва да са в обем между 12 и 20 страници  –  за статии  и от 5 до 10 страници за прегледи, рецензии, опит и да имат следната структура:

 • Заглавие – ясно и точно формулирано, сравнително кратко;

 • Резюме – до 30 реда, да има характер на обобщение и да включва изследователски цели, методология и резултати. Да се представи по следния начин:

  • Да се представи разглеждания въпрос в широк контекст и да се подчертае целта на изследването;

  • Да се опишат накратко основните приложени методи или решения;

  • Да се обобщят основните резултати на статията;

  • Да се посочат основните заключения или интерпретации;


 • Ключови думи – от три до пет, точни и достатъчни;

 • JEL класификация (https://ideas.repec.org/j/index.html);

 • Увод –  текстът да е от половин до една страница и да представя основните идеи и/или цели на автора и актуалността на темата;

 • Изложение изложението  съдържа дискусия, изследване и основни изводи и със следната структура:

  • Методика

  • Резултати

  • Дискусия

  • Изводи • Цитиране – библиографското цитиране и допълнителните бележки, разяснения и коментари се извършват по APA style;

 • Заключение  – заключенията да обобщават най-важното и да са подкрепени с доказателства;

 • Цитирана и използвана литература – първо се посочват източниците на кирилица, след това на латиница.


 • Технически изисквания за оформяне на материалите (макет на статия, достъпен на страницата на списанието):

 • написани под Word for Windows, шрифт Times New Roman, размер 14 pt, междуредие 1,5 lines;

 • размер на страницата – А4, 29–31 реда и 60–65 знака на ред; 

 • разстояние между редовете 1,5 lines (At least 22 pt); 

 • полета – Top – 2.54 см.; Bottom – 2.54 см; Left – 3.17 см; Right – 3.17 см;

 • номерация на страницата – долу вдясно; 

 • текст под линия – размер 10 pt; 

 • графики и фигури – Word 2003 или Power Point. Таблиците, графиките и фигурите да се вграждат софтуерно в текста (да позволяват езикова корекция и превод на английски). Цифрите и текстът вътре в тях се изписват с шрифт Times New Roman 12 pt; 

 • формулите се създават с Equation Editor;

 • наименование на статията, име на автора, научна степен, научно звание – шрифт Times New Roman, 14 pt, с големи букви Bold – центрирано; 

 • наименование и адрес на местоработата; телефони за контакти и е-mail; ORCID iD – Times new Roman, 14 pt, с големи букви Bold – центрирано.

 • Декларация: изтеглете оттук.

  Шаблон: изтеглете оттук.