Година 2020, Брой 4

Дата на издаване

18.12.2020 г.

Съдържание

 • Борислав Борисов
  УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ - НОРМАТИВНО ИЗИСКВАНЕ И/ИЛИ ПРАКТИЧЕСКА НЕОБХОДИМОСТ
  Резюме: Целта, свързана с модернизиране на системата на висшето образование и повишаване качеството на образователната и научна дейност на висшите училища е перманентна, тъй като изискванията към тях и очакванията на обществото постоянно се... Целта, свързана с модернизиране на системата на висшето образование и повишаване качеството на образователната и научна дейност на висшите училища е перманентна, тъй като изискванията към тях и очакванията на обществото постоянно се увеличават. Но има и фактори, които възпрепятстват или най-малкото забавят постигането на желаните резултати, някои от които са общосистемни и еднакво валидни за всички висши училища, а други – специфични. В статията се разглеждат основните външни и вътрешни фактори, които пораждат рискове за бъдещото развитие на висшето образование у нас. Сред тях са негативни промени в ценностните нагласи на обществото, несъвършенства в нормативната база, моделът на финансиране, демографската криза, оценяването и заплащането на труда на заетите учени и преподаватели, решаването на етични и социални проблеми и др. Идентифицирането на основните рискове има за цел, те да бъдат осъзнати от отговорните институции и да се предложат подходящи мерки за противодействието им. Защитава се тезата, че голямата част от тези мерки изискват целенасочени усилия от всички заинтересовани институции.
 • Венелин Терзиев, Маруся Любчева
  ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
  JEL: I20, P00.
  Резюме: В статията се третират предизвикателствата, стоящи пред висшето образование, свързани с демографските проблеми и качеството на управление на процесите. Свободното движение и единното образователно пространство променят нагласите,... В статията се третират предизвикателствата, стоящи пред висшето образование, свързани с демографските проблеми и качеството на управление на процесите. Свободното движение и единното образователно пространство променят нагласите, особено на младите хора и на избора им къде да получат образованието си. Демографската криза, миграцията и снижаване качеството на предходните степени на образование допълнително влошават ситуацията във висшето образование. В разработката се застъпва тезата, че е необходима промяна в управлението на образованието, за да се намерят решения на дефицитите и да се изгради модел на „ангажирани университети“, в които качеството на образованието се поддържа на ниво, съответстващо на обществено икономическите процеси.
 • Маргарита Богданова
  УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ БИЗНЕС МОДЕЛИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ
  JEL: I21.
  Резюме: Целта на статията е да се представят ключови характеристики на бизнес модела като мисловна конструкция и да се обобщят успешни практики на университетите по света, приложили иновативни управленски решения за преодоляване на кризи.... Целта на статията е да се представят ключови характеристики на бизнес модела като мисловна конструкция и да се обобщят успешни практики на университетите по света, приложили иновативни управленски решения за преодоляване на кризи. Разгледана е концепцията за бизнес модели на Остервалдер и Пиньо и приложимостта й за висшите училища. Анализирани са варианти на бизнес модели на различни университети и са синтезирани в обобщаващ модел подходи за управление по време на кризи, като специално внимание се отделя на практики по време на глобалната криза Covid 19. Разгледани са особеностите на анализа на стратегическия риск след външни заплахи. Специален акцент се поставя върху преразглеждането на бизнес моделите в контекста на нови ограничения и нарушен баланс на приходите и разходите. Навременната преоценка на бизнес модела може да бъде преход от реактивна към проактивна стратегия и да предпази организацията, поне частично, от ефектите на бъдещи кризи.
 • Цветан Георгиев Цветков
  ОЦЕНКА НА ЗРЕЛОСТТА НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ВЪВ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
  JEL: М19, I21.
  Резюме: Настоящата статия е насочена към търсене на отговор на четири изследователски въпроси, насочени към особеностите, съществуващата практика, наличните научни публикации по въпроса за оценка на зрелостта на управлението на риска в... Настоящата статия е насочена към търсене на отговор на четири изследователски въпроси, насочени към особеностите, съществуващата практика, наличните научни публикации по въпроса за оценка на зрелостта на управлението на риска в университетите; възможностите за разработване и рамката за разработване на приспособен към практиката на университетите модел за оценка на зрелостта на управлението на риска. Представена е рамка за разработване на подобен модел, която предвижда изпълнението на следните дейности: идентификация на особеностите на управление-то на риска в университетите; определяне на специфичните за висшите учебни заведения (ВУЗ) рискови фактори; определяне на атрибутите, които да бъдат в основата на описание на модела; анализ на съществуващи модели за оценяване нивото на зрялост; изграждане на модел по същество; приспособяване на модела към конкретните условия; пилотна оценка при използване на приспособения модел.
 • Евелина Парашкевова Великова
  УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ – СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ
  JEL: A2, O2, M10.
  Резюме: В статията се разглеждат основните предизвикателства пред висшите училища в България. Представят се организационни въпроси по управление на риска в система-та на висшето образование и акцентира върху практиките, които трябва да... В статията се разглеждат основните предизвикателства пред висшите училища в България. Представят се организационни въпроси по управление на риска в система-та на висшето образование и акцентира върху практиките, които трябва да бъдат променени с цел реално прилагане на риск мениджмънта. На базата на контент и сравнителен анализ се извеждат основни области, които да бъдат обект на интервенция в образователните и научни организации с цел постигане на ефективност, ефикасност и целесъобразност на процеса. Предлагат се решения, свързани с подобряване управлението на риска в сектора. Очертават се насоки за въвеждане на системен подход в управлението на риска, с което да се подобри организационната среда и оперативното управление.