Година 2021, Брой 1

Дата на издаване

19.3.2021 г.

Съдържание

 • Красимира Славева
  ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕФЕКТИВНА ВРЪЗКА "ОБРАЗОВАНИЕ – НАУКА – БИЗНЕС" – СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ И СРЕДСТВО ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
  Резюме: В съвременните условия на икономика, базирана на знанието, висшето образование има изключително отговорната задача да подготвя специалисти с високо ниво на теоретични и практико-приложни знания, умения и компетенции в съответните... В съвременните условия на икономика, базирана на знанието, висшето образование има изключително отговорната задача да подготвя специалисти с високо ниво на теоретични и практико-приложни знания, умения и компетенции в съответните професионални направления. Процесите на интернационализация и глобализация в образованието поставят редица предизвикателства пред висшите училища в България, изразяващи се в повишаване качеството на обучението и практическата приложимост на придобитите знания, увеличаване на приложните изследвания на академичния състав и формирането на изследователски умения у студентите. Целта на статията е да се изследва динамиката на ключови показатели за системата на висшето образование, за да се установят обективно формиралите се закономерности и тенденции и да се оцени ефективността на разходите за висше образование.
 • Олга Пугачьова
  ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИКОНОМИКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЕЛАРУС: СЪСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ
  Резюме: В статията се разглежда нивото на развитие на цифровата икономика и информационните технологии в Република Беларус от гледна точка на глобалните рейтинги, установяват се проблемите при използването на информационните технологии в... В статията се разглежда нивото на развитие на цифровата икономика и информационните технологии в Република Беларус от гледна точка на глобалните рейтинги, установяват се проблемите при използването на информационните технологии в икономиката на страната и перспективите за развитие на цифровата икономика. Разглеждат се нормативните и правните актове, регулиращи развитието на цифровата икономика и информационното общество в Република Беларус и в системата на нейното висше образование. На тази основа се очертават насоките, които предполагат преразглеждане на традиционните форми на организация в образователния процес в съвременния университет, промяната на съдържанието и методите на преподаване във висшето образование на базата на съвременните информационни технологии.
 • Стойчо Дулевски
  КЛЮЧОВИ АСПЕКТИ ОТНОСНО ДЪЩЕРНОТО ДРУЖЕСТВО В КОНЦЕПЦИЯТА ЗА МЯСТО НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
  Резюме: Настоящата статия разглежда един от случаите, когато обикновено не се формира място на стопанска дейност (МСД) – разпоредбата на чл. 5, ал. 7 от Модела на данъчна спогодба за доходите и имуществото на Организацията за икономическо... Настоящата статия разглежда един от случаите, когато обикновено не се формира място на стопанска дейност (МСД) – разпоредбата на чл. 5, ал. 7 от Модела на данъчна спогодба за доходите и имуществото на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (МСИДДО). Основната цел на изследването е да се очертае правната ѝ същност, акцентирайки върху ключовите моменти в нея. Въпреки че тя не се отличава с особени предизвикателства от теоретично и практическо естество, се забелязват определени аспекти, на които следва да се обърне специално внимание, тъй като могат да се интерпретират като изключение от разписаното в нея.
 • Даниела Венциславова Георгиева
  ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО НЕПУБЛИКУВАНЕТО НА ОПОВЕСТЯВАНИЯ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ КАТО ЧАСТ ОТ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА БЪЛГАРСКИ ИНОВАТИВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
  Резюме: В разработката са представени резултати от проведено авторово анкетно проучване сред лица, упражняващи счетоводната професия в България, относно публикуването на оповестявания за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) във... В разработката са представени резултати от проведено авторово анкетно проучване сред лица, упражняващи счетоводната професия в България, относно публикуването на оповестявания за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) във финансовите отчети на иновативни предприятия. Целта е да се изследва част от причините в счетоводната практика, свързани с подценяване на задължителното и добро-волното оповестяване на информация за НИРД. Използвани са логическият, дедуктивният и сравнителният метод. Резултатите от изследването имат практико-приложно значение и представят по-задълбочен анализ на факторите, въздействащи върху публикуването на данни за НИРД от страна на предприятията в България.
 • Анна Вайтр
  ГЪВКАВА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА – ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ
  JEL: M14, M54.
  Резюме: Пандемията от Covid-19 доведе до глобален експеримент по отношение гъвкавата организация на работните практики, главно работа от разстояние. Може да се предположи, че в близко бъдеще тези практики ще се развиват по начин, различен... Пандемията от Covid-19 доведе до глобален експеримент по отношение гъвкавата организация на работните практики, главно работа от разстояние. Може да се предположи, че в близко бъдеще тези практики ще се развиват по начин, различен от този, който познаваме днес. В настоящата статия се обобщава състоянието на познанията за развитието на гъвкавата организация на работа преди Covid-19. Освен това се обобщават направените досега проучвания, като се посочват както факторите, които оказват влияние върху развитието на практиките, така и ползите от прилагането им, а също и потенциалните пречки. Обръща се внимание на елементите, които ще определят ефективното прилагане и използване на практиките и които, може да се предположи, ще бъдат подложени на допълнително проучване.