Година 2021, Брой 2

Дата на издаване

23.6.2021 г.

Съдържание

 • Катя Кирилова, Александър Цветанов Найденов
  СЪСТОЯНИЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ И ДИГИТАЛНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  JEL: C8, H7.
  Резюме: Настоящата статия е посветена на проблемите на електронното управление и дигиталните административни услуги в европейски мащаб и вчастност в Република България. Тази тематика е твърде дискусионна и важна за всички икономически и... Настоящата статия е посветена на проблемите на електронното управление и дигиталните административни услуги в европейски мащаб и вчастност в Република България. Тази тематика е твърде дискусионна и важна за всички икономически и обществени процеси. В условията на развиващата се криза, свързана с COVID-19, инвестициите в нови дигитални административни услуги могат да донесат добавена стойност и да подобрят значително обслужването на гражданите и бизнеса. Научното изследва-не се фокусира основно върху състоянието на електронното управление и дигиталните административни услуги в европейски план и вчастност в България, като анализираните данни обхващат периода от 2003 до 2020 г. В резултат от изследването са формулирани някои изводи и е очертана посоката за търсене на възможности за разширяване на политиките по развитие на отделните компоненти и системи в състава на електронното управление, развитие и промяна на предоставяните административни услуги и повишаване ефективността на обслужването в публичния сектор.
 • Красимир Кулчев
  ИНСТРУМЕНТИ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПАЗАР
  Резюме: Целта на настоящата разработка е да се апробират с реални данни инструменти на икономическия анализ от различни класификационни групи, при което да се изведат основни характеристики на българския туристически пазар, служещи като... Целта на настоящата разработка е да се апробират с реални данни инструменти на икономическия анализ от различни класификационни групи, при което да се изведат основни характеристики на българския туристически пазар, служещи като база за вземането на обосновани управленски решения. Съобразно целта на статията са използвани инструменти за факторен и структурен анализ. Поддържа се становището, че подход за изследване на туристическия пазар, при който балансирано се съчетават типичните за икономическия анализ инструменти заедно с тези, приложими и в други области на знанието, има потенциал да осигури необходимата информационна среда за ефективен мениджмънт на туристическите дейности на макро- и микроравнище. В резултат на извършеното проучване се достига до извода, че използването на подобен балансиран изследователски подход дава възможност да се разкрият както силните и слабите страни на българския туристически пазар, така и пропуски в представената информация. Очертаният информационен дефицит възпрепятства анализа и съответно своевременното разработване на оперативни, тактически и стратегически решения.
 • Александър Филипов
  УЧИЛИЩНИЯТ ДИРЕКТОР – ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЛИДЕР И ПРОФЕСИОНАЛЕН МЕНИДЖЪР
  JEL: Z0.
  Резюме: Статията разглежда актуалните за съвременното училище промени във функциите и визията на директора на образователната институция. Анализирани са основните управленски стилове. Очертани са професионалните и личностните качества,... Статията разглежда актуалните за съвременното училище промени във функциите и визията на директора на образователната институция. Анализирани са основните управленски стилове. Очертани са професионалните и личностните качества, които е необходимо да съчетава в себе си съвременният директор, за да ръководи успешно училището. Изяснени са спецификата и характеристиката на училищния директор като професионален мениджър и образователен лидер. Специфичен аспект е поставен върху мениджмънта на процеса на управление, статута и положението на директора в управленската йерархия.
 • Йордан Йорданов
  ДЕМОГРАФСКИ ДЕТЕРМИНАНТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СОЦИАЛНАТА ЗАЩИТА ПРИ МАЙЧИНСТВО В БЪЛГАРИЯ
  Резюме: Отправна точка на настоящата разработка е разбирането за майчинството като състояние, свързано с биологичната и социалната функция на жената за възпроизводство на човешкия род, осъществявана от майката с раждането и отглеждането на... Отправна точка на настоящата разработка е разбирането за майчинството като състояние, свързано с биологичната и социалната функция на жената за възпроизводство на човешкия род, осъществявана от майката с раждането и отглеждането на децата в най-ранна детска възраст и до придобиване на способности за независим в икономическо отношение живот самостоятелно или съвместно – в семейството или домакинството на родителите. Поставена на тази основа, проблематиката на социалната защита при майчинство придобива изключителна актуалност в условията на демографските и социално-икономическите предизвикателства пред развитието на съвременното общество. В изследването е направен опит за аргументиране на тезата, че системата от социални плащания при бременност, раждане и отглеждане на дете притежава неизползван потенциал да се превърне в работещ инструмент на демографската политика със съществен принос за подобряване на демографския профил на българското население, във връзка с което са представени и идеи относно възможностите за тяхното организационно развитие и усъвършенстване.
 • Силвия Господинова
  ФАКТОРИ, ОБУСЛОВИЛИ ДОМИНИРАЩАТА РОЛЯ НА СЕКТОРА НА УСЛУГИТЕ В СЪВРЕМЕННИТЕ ИКОНОМИКИ
  Резюме: През XIX и началото XX век в световен мащаб процесът на индустриализация е особено мащабен и интензивен и доминира сектора на индустрията. В България този сектор също е преобладаващ до началото на 90-те години на 20-ти век. През... През XIX и началото XX век в световен мащаб процесът на индустриализация е особено мащабен и интензивен и доминира сектора на индустрията. В България този сектор също е преобладаващ до началото на 90-те години на 20-ти век. През следващите години обаче в развитието на българската икономика започват да протичат сложни процеси на приспособяването ѝ към нов модел на развитие. Негова основа са протичащата в световен мащаб информационна революция и тенденцията към глобализация, а също и преходът към пазарна икономика. Една от характерните черти на тази промяна е динамичното развитие на сектора на услугите, който все повече започва да доминира. В тази статия се проследяват факторите, довели до трансформирането на голяма част от икономиките, включително и българската, и превръщането им в постиндустриални, както и приликите и различията на тези промени до началото на ХХ век у нас и в другите икономики.