Година 2022, Брой 2

Дата на издаване

23.6.2022 г.

Съдържание

 • Галина Чиприянова, Михаил Чиприянов
  BUSINESS INTELLIGENCE КОМПЕТЕНЦИИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАБОТА С ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) СИСТЕМИ
  JEL: М21, М41
  Резюме: Изследването е фокусирано върху актуалните аспекти на внедряването на модерни дигитални инструменти за разрешаване на планови задачи и изпълнение на цели. Анализът е върху възможностите на интегрираните системи за планиране на... Изследването е фокусирано върху актуалните аспекти на внедряването на модерни дигитални инструменти за разрешаване на планови задачи и изпълнение на цели. Анализът е върху възможностите на интегрираните системи за планиране на ресурсите (ERP), както и върху необходимите компетенции за работа с тях. Изключително внимание се отделя на т.нар. Business Intelligence (BI) компетенции. В заключителната част на статията се оценяват и възможностите на конкретни BI инструменти за решаване на различни управленски задачи и успешно реализиране на стратегически-те цели.
 • Галина Георгиева
  ФИНАНСОВИ И ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА РАЗВИТИЕТО НА СЕКТОР „ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ” В БЪЛГАРИЯ
  Резюме: Настоящата работа анализира развитието на ключовите финансови измерители в сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” в България. Изследването се позовава на данни за периода 2009–2019 г., извлечени от официалния източник... Настоящата работа анализира развитието на ключовите финансови измерители в сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” в България. Изследването се позовава на данни за периода 2009–2019 г., извлечени от официалния източник – НСИ. Анализът на един от ключовите икономически сектори в България: „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” и по-конкретно измерителите, проследявани от финансово-икономическа гледна точка, води до заключението, че той е силно зависим от всичко случващо се в страната в икономически и социален аспект. В структурен аспект изследването включва две точки, обхващащи характеристиките и тенденциите в сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ в България за периода 2009–2019 г. Като резултати от изследването е извеждането на положителните и отрицателните фактори, оказващи своето влияние върху сектора.
 • Изабела Филипова Йонкова
  КРИТИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ОСНОВНИ МОДЕЛИ НА ЕТИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА
  JEL: H83.
  Резюме: Настоящата разработка има за цел да разгледа и анализира основните теоретични постановки с висока степен на влияние върху етичното функциониране на организациите от публичния сектор. В нея са представени и основните етични понятия,... Настоящата разработка има за цел да разгледа и анализира основните теоретични постановки с висока степен на влияние върху етичното функциониране на организациите от публичния сектор. В нея са представени и основните етични понятия, дефиниран е и приложим към сектора понятиен апарат. Чрез методите на сравнителния анализ са анализирани и критично представени включените елементи в съществуващите модели на етичната инфраструктура. Повдигнати са дискусионни въпроси във връзка с изграждането на етична инфраструктура в организациите от публичния сектор.
 • Росен Иванов Кирилов, Мария Казакова
  ЧОВЕШКИЯТ КАПИТАЛ КАТО ФАКТОР НА УСПЕШНАТА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА МЕСТНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
  Резюме: Настоящата статия е посветена на човешкия капитал като ключов фактор на успеха на процесите по дигитализация на дейността на органите на местната власт. Натрупаният опит от периода на членството на България в ЕС и значителните... Настоящата статия е посветена на човешкия капитал като ключов фактор на успеха на процесите по дигитализация на дейността на органите на местната власт. Натрупаният опит от периода на членството на България в ЕС и значителните ресурси, вложени в модернизация на органите на централнатаи местните власти, извежда на преден план ролята на човешкия фактор за ефективното внедряване и експлоатация на инструментариума на електронното правителство. Това налага разкриване на ролята на човешкия капитал за успешната дигитализация на работните процеси в местната администрация. Привеждат се аргументи в полза на тезата, че колкото по-високо е неговото равнище, толкова по-ефективно и професионално могат да бъдат осъществени нужните организационни промени за успешно внедряване на нужните техноло-гии и развитието на електронното правителство.
 • Алексей A. Заложнев, Дмитрий Владимирович Чистов
  МОДЕЛИ ЗА ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТНОСНО ОБЕМА И ЦЕНАТА ПРИ ПОКУПКИТЕ В ТЪРГОВИЯТА НА ЕДРО
  JEL: F14, F17.
  Резюме: В статията се предлага математически модел за подпомагане на вземането на решения относно обема на покупките и нивото на цените на дребно, които фирмата за търговия на едро (дилърът) определя в зависимост от продажните цени на... В статията се предлага математически модел за подпомагане на вземането на решения относно обема на покупките и нивото на цените на дребно, които фирмата за търговия на едро (дилърът) определя в зависимост от продажните цени на производи-теля и търсенето на крайните купувачи за различни обеми покупки на едро. Предполага се, че производителят и търговецът на едро влияят върху цената посредством ценовата политика. В резултат на това се поставя и решава проблемът за определяне на оптималния обем на покупките и продажбите на едро в зависимост от търсенето и предлагането, както и промените в нивото на покупните и продажните цени. Тук се разглеждат два варианта за поставяне на проблема: когато крайният купувач е информиран или неинформиран относно цените на производителя.