ОСНОВНИ ТЕХНОЛОГИИ И ПРИЛОЖНИ НАСОКИ ЗА ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА БИЗНЕСА В СРЕДА НА ГОЛЕМИ ДАННИ

Автори

Ключови думи
големи данни, дигитална трансформация, технологии за обработка на големи данни.

Резюме
В съвременното развитие на бизнеса дигиталната трансформация се налага като предизвикателство за управлението на големи данни. В среда на постоянно нарастващ обем от данни основните критични фактори за развитие на бизнеса са свързани с обработване и анализ на големи данни. Технологиите за обработка на данните с отворен код използват иновативен подход при разработването им в партньорство между разработчиците, който осигурява прозрачност, достъпност и постоянно усъ-вършенстване.

Основната цел на статията е да разгледа популярни технологии за обработка на големи данни с отворен код и текущи насоки за бизнес приложения в средата на големи данни.

JEL Класификатор: O33, C88.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 20

За да прочетете пълният текст на статията кликнете върху съответния бутон.

Още статии от този брой

  • ИКОНОМИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ИНТЕРЕС

    Статията представя застрахователния интерес като необходима потребност, на базата на която се взема решение за сключване на застрахователен договор. Разглеждат се всички възникнали застрахователни отношения между застрахователя и застрахования и се представят като мотивация за търсене на услугите на застрахователите. Акцентира се върху факта, че ...

  • ОЦЕНЯВАНЕ НА ФИРМЕНАТА СТРАТЕГИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКАТА РЕЗУЛТАТНОСТ НА ФИРМАТА

    Оценяването на фирмената стратегия е процес, който позволява на компаниите, непрекъснато да следят до каква степен практиките, които прилагат, допринасят за изпълнението на фирмената стратегия. Настоящата научна разработка изследва връз-ката между процеса на стратегическо оценяване и стратегическата резултатност на компаниите за мобилни ...

  • ИНФРАСТРУКТУРА НА ГОЛЯМО ПРЕДПРИЯТИЕ В БЪЛГАРИЯ – ОСОБЕНОСТИ И ПРОБЛЕМИ

    Информационната инфраструктура е част от цялостната инфраструктура на едно предприятие. Тя включва хардуер, софтуер, технологии за управление на данните, мрежови и телекомуникационни технологии и услуги, както и персонал, грижещ се за управлението на предоставяните от нея услуги. Целта на статията е да бъдат изяснени същността и проблемите на ...