ИНФРАСТРУКТУРА НА ГОЛЯМО ПРЕДПРИЯТИЕ В БЪЛГАРИЯ – ОСОБЕНОСТИ И ПРОБЛЕМИ

Автори

Ключови думи
информационна инфраструктура, голямо предприятие, дигитална трансформация.

Резюме
Информационната инфраструктура е част от цялостната инфраструктура на едно предприятие. Тя включва хардуер, софтуер, технологии за управление на данните, мрежови и телекомуникационни технологии и услуги, както и персонал, грижещ се за управлението на предоставяните от нея услуги.

Целта на статията е да бъдат изяснени същността и проблемите на информационната инфраструктура в епохата на дигитална трансформация чрез решаване на теоретични задачи за дефиниране на понятието „информационна инфраструктура“ и очертаване на възможности за нейното развитие; както и на практически задачи за изследване проблемите на информационната инфра¬структура на голямо българско предприятие и методите, които могат да се при¬лагат за оценяване на разходите за неговата информационна инфраструктура. Изследването в статията е фокусирано върху конкретно българско предприятие – „Спарки Елтос“ АД, гр. Ловеч и дава практически насоки за анализ на свързаните с него проблеми и решения.

JEL Класификатор: L86.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 22

За да прочетете пълният текст на статията кликнете върху съответния бутон.

Още статии от този брой

  • ОСНОВНИ ТЕХНОЛОГИИ И ПРИЛОЖНИ НАСОКИ ЗА ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА БИЗНЕСА В СРЕДА НА ГОЛЕМИ ДАННИ

    В съвременното развитие на бизнеса дигиталната трансформация се налага като предизвикателство за управлението на големи данни. В среда на постоянно нарастващ обем от данни основните критични фактори за развитие на бизнеса са свързани с обработване и анализ на големи данни. Технологиите за обработка на данните с отворен код използват иновативен ...

  • ОЦЕНЯВАНЕ НА ФИРМЕНАТА СТРАТЕГИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКАТА РЕЗУЛТАТНОСТ НА ФИРМАТА

    Оценяването на фирмената стратегия е процес, който позволява на компаниите, непрекъснато да следят до каква степен практиките, които прилагат, допринасят за изпълнението на фирмената стратегия. Настоящата научна разработка изследва връз-ката между процеса на стратегическо оценяване и стратегическата резултатност на компаниите за мобилни ...

  • ПРОФЕСИОНАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ВЪТРЕШНИТЕ ОДИТОРИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ

    Темата за вътрешния контрол в публичния сектор не губи своята актуалност във времето, предвид ключовата роля, която той изпълнява при управлението на публичните средства и дейности. В рамките на разработката фокусът е насочен към вътрешния одит, като част от съвременния вътрешен контрол в публичния сектор и по-конкретно към проблемите и ...