ИНФРАСТРУКТУРА НА ГОЛЯМО ПРЕДПРИЯТИЕ В БЪЛГАРИЯ – ОСОБЕНОСТИ И ПРОБЛЕМИ

Автори

Ключови думи
информационна инфраструктура, голямо предприятие, дигитална трансформация.

Резюме
Информационната инфраструктура е част от цялостната инфраструктура на едно предприятие. Тя включва хардуер, софтуер, технологии за управление на данните, мрежови и телекомуникационни технологии и услуги, както и персонал, грижещ се за управлението на предоставяните от нея услуги.

Целта на статията е да бъдат изяснени същността и проблемите на информационната инфраструктура в епохата на дигитална трансформация чрез решаване на теоретични задачи за дефиниране на понятието „информационна инфраструктура“ и очертаване на възможности за нейното развитие; както и на практически задачи за изследване проблемите на информационната инфра¬структура на голямо българско предприятие и методите, които могат да се при¬лагат за оценяване на разходите за неговата информационна инфраструктура. Изследването в статията е фокусирано върху конкретно българско предприятие – „Спарки Елтос“ АД, гр. Ловеч и дава практически насоки за анализ на свързаните с него проблеми и решения.

JEL Класификатор: L86.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 22

За да прочетете пълният текст на статията кликнете върху съответния бутон.

Още статии от този брой

  • ПРОФЕСИОНАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ВЪТРЕШНИТЕ ОДИТОРИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ

    Темата за вътрешния контрол в публичния сектор не губи своята актуалност във времето, предвид ключовата роля, която той изпълнява при управлението на публичните средства и дейности. В рамките на разработката фокусът е насочен към вътрешния одит, като част от съвременния вътрешен контрол в публичния сектор и по-конкретно към проблемите и ...

  • ОСНОВНИ ТЕХНОЛОГИИ И ПРИЛОЖНИ НАСОКИ ЗА ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА БИЗНЕСА В СРЕДА НА ГОЛЕМИ ДАННИ

    В съвременното развитие на бизнеса дигиталната трансформация се налага като предизвикателство за управлението на големи данни. В среда на постоянно нарастващ обем от данни основните критични фактори за развитие на бизнеса са свързани с обработване и анализ на големи данни. Технологиите за обработка на данните с отворен код използват иновативен ...

  • ИКОНОМИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ИНТЕРЕС

    Статията представя застрахователния интерес като необходима потребност, на базата на която се взема решение за сключване на застрахователен договор. Разглеждат се всички възникнали застрахователни отношения между застрахователя и застрахования и се представят като мотивация за търсене на услугите на застрахователите. Акцентира се върху факта, че ...