ПРОБЛЕМИ И РИСКОВЕ НА КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯТА НА ИНОВАЦИИТЕ В РУСКАТА ИКОНОМИКА

Автори

Ключови думи
иновации, комерсиализация на иновациите, рискове на иновационната дейност

Резюме
Съвременното развитие на иновационната дейност в Русия, според статистическите данни, има положителни тенденции – подобриха се позициите на Русия в Глобалния индекс на иновациите, увеличи се относителният дял на организациите, които се занимават с иновационна дейност, а също така нарасна обемът на експедираната иновационна продукция в общия обем на експедираната продукция. Дори тези положителни тенденции обаче не позволяват да се преодолее изоставането от развитите страни. Проблемите, произтичащи от ниската ефективност на иновационната дейност в Русия, по мнението на авторите, са свързани с проблемите и рисковете, възникващи в предприятията, които комерсиализират иновациите.

Процесът на комерсиализация на иновациите има своята специфика и в зависимост от степента на участие на създателите на иновации в него може да се реализира посредством три различни начина – самостоятелно използване, частично отстъпване на правата за използване на иновациите, пълно предаване на правата за тяхното използване. Проблемите и рисковете, с които могат да се сблъскат предприятията в процеса на комерсиализация на иновациите, са представени от авторите по отношение на всеки метод. Също така в статията са изложени авторски предложения за активизиране внедряването на иновации от предприя-тията.

JEL Класификатор: М21, О31
Кодове на научна квалификация:
Страници: 11

За да прочетете пълният текст на статията кликнете върху съответния бутон.

Още статии от този брой

  • МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ НА ОБЛАЧНИТЕ ИЗЧИСЛЕНИЯ В ПРАКТИКАТА НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

    Настоящата статия разглежда проблемите на информационната сигурност при облачните изчисления от гледна точка на малките и средните предприятия (МСП) и ограниченията, които тези предприятия имат по отношение на информационните технологии. В разработката се обсъждат организационни и технически мерки за защита, които са сравнително лесни и достатъчно ...

  • СЪВРЕМЕНЕН ПОГЛЕД ВЪРХУ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА СЪВМЕСТНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ В ТУРИЗМА

    Съвместното потребление е актуална световна тенденция, която променя начина, по който хората потребяват стоки и услуги. Тази тенденция рефлектира и върху конюнктурата на туристическия пазар. Статията разглежда нарасналото приложение на този бизнес модел в наши дни, като изяснява същността, очертава предпоставките за проявлението му и типологизира ...

  • ВЛИЯНИЕТО НА ТЪРГОВСКАТА МАРКА ЗА ПОСТИГАНЕ НА КОНКУРЕНТНО ПРЕДИМСТВО – АНАЛИТИЧНО ПРОУЧВАНЕ НА КОМПАНИЯТА ЗА МОБИЛНИ КЛЕТЪЧНИ ТЕЛЕФОНИ „ЗАИН ИРАК“ В АЛ – ДИВАНИЯ, ИРАК

    Настоящото проучване има за цел да открие каква е ролята на търговската марка в процеса на постигане на конкурентното предимство от стратегическата перспектива през идентифициране на важната роля на маркетинговата дейност в дейността на компаниите. За целта ще бъдат анализирани решенията и значимостта на търговската марка в компанията за ...