Начало

Списание „Бизнес управление“ е специализирано списание по мениджмънт, което е индексирано в Scopus от април 2022 г.. Издава се от Стопанска Академия „Д. А. Ценов“ – Свищов.

Списание „Бизнес управление“ излиза от 1991 година. Онлайн версията на списанието стартира през 2012 година. Списанието е платформа за представяне на различни научни изследвания и разработки по актуални за нашата и световната бизнес практика теми. На своите страници то отразява състоянието и развитието на теорията и практиката на мениджмънта и предприемачеството, на националния и международния бизнес. Поддържаните рубрики обхващат направления като мениджмънт - теория, мениджмънт - практика, маркетинг, международен бизнес, информационни технологии, рецензии, прегледи и практически опит.

Списание „Бизнес управление“ е научно издание, което прилага принципа на двустранното анонимно рецензиране (double-blind) на получените разработки.

Списанието излиза в четири книжки годишно, на английски език, в печатен и електронен вариант.