ОЦЕНЯВАНЕ НА ФИРМЕНАТА СТРАТЕГИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКАТА РЕЗУЛТАТНОСТ НА ФИРМАТА

Автори

Ключови думи
телекомуникационни фирми, оценяване на фирмената стратегия, стратегическа резултатност.

Резюме
Оценяването на фирмената стратегия е процес, който позволява на компаниите, непрекъснато да следят до каква степен практиките, които прилагат, допринасят за изпълнението на фирмената стратегия. Настоящата научна разработка изследва връз-ката между процеса на стратегическо оценяване и стратегическата резултатност на компаниите за мобилни телекомуникации в Нигерия. В резултат на направеното научно изследване стигаме до някои нови изводи относно влиянето, което оценяването на фирмената стратегия оказва върху стратегическата резултатност на големите компании на развиващите се пазари, какъвто е този в Нигерия. Авторите базират своето научно изследване върху теоретичните прозрения на съществуващата научна литература по въпросите на стратегическото управление, за да разберат по-добре по какъв начин използваният от фирмите процес на стратегическа оценка влияе върху тяхната стратегическа ефективност. Изследването е проведено в рамките на един отрасъл, като са използвани количествени методи и анкета, за да бъде събрана необходимата информация от служителите в четири МНК за мобилни телекомуникации, които разви-ват дейност на територията на Нигерия. Резултатите от научно¬то изследване показ-ват, че фирмите за мобилни телекомуникации прилагат системен подход към оценяването на своята стратегия, което оказва съществен положителен ефект върху тяхна-та стратегическа резултатност.

Научното изследване обогатява съществуващата научна литература, като предоставя практически наблюдения относно оценяването на фирмената стратегия в МНК, които оперират в сектора на мобилните телекомуникации на един развиващ се пазар, този в Нигерия. Направените препоръки включват използването на надежден процес на стратегическо оценяване, който позволява на компаниите да избират и прилагат корективни действия в случаите, когато настоящите стратегически инициативи нямат успех или подлежат на допълни¬тел¬но усъвършенстване.

JEL Класификатор: L20, M10.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 17

За да прочетете пълният текст на статията кликнете върху съответния бутон.

Още статии от този брой

  • ОСНОВНИ ТЕХНОЛОГИИ И ПРИЛОЖНИ НАСОКИ ЗА ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА БИЗНЕСА В СРЕДА НА ГОЛЕМИ ДАННИ

    В съвременното развитие на бизнеса дигиталната трансформация се налага като предизвикателство за управлението на големи данни. В среда на постоянно нарастващ обем от данни основните критични фактори за развитие на бизнеса са свързани с обработване и анализ на големи данни. Технологиите за обработка на данните с отворен код използват иновативен ...

  • ИНФРАСТРУКТУРА НА ГОЛЯМО ПРЕДПРИЯТИЕ В БЪЛГАРИЯ – ОСОБЕНОСТИ И ПРОБЛЕМИ

    Информационната инфраструктура е част от цялостната инфраструктура на едно предприятие. Тя включва хардуер, софтуер, технологии за управление на данните, мрежови и телекомуникационни технологии и услуги, както и персонал, грижещ се за управлението на предоставяните от нея услуги. Целта на статията е да бъдат изяснени същността и проблемите на ...

  • ИКОНОМИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ИНТЕРЕС

    Статията представя застрахователния интерес като необходима потребност, на базата на която се взема решение за сключване на застрахователен договор. Разглеждат се всички възникнали застрахователни отношения между застрахователя и застрахования и се представят като мотивация за търсене на услугите на застрахователите. Акцентира се върху факта, че ...