ПРАКТИЧЕСКИ ПОДХОД ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА ХЕТЕРОГЕННИ СИСТЕМИ

Автори

Ключови думи
интеграционен подход, облачни системи и технологии, потребителско кредитиране, оценка на кредитен риск.

Резюме
Внедряването на облачните технологии е сред основните предпоставки за прерастване на бизнеса от традиционен в електронен, но пълноценното им използване налага цялостна преработка на съществуващите бизнес приложения, което от своя страна изисква финансови, времеви и човешки ресурси, надхвърлящи възможностите дори на най-големите предприятия. Една реалистична алтернатива е създаването на стратегия за поетапен преход към облачни системи и технологии, което от своя страна предполага интегриране на съществуващите в предприятието традиционни системи с новоизгражданите облачни решения. Настоящото изследване предлага, приоритетите на този поетапен преход да се определят на базата на някои основни характеристики на дейностите, съставящи цялостния бизнес процес като динамика и перспективност, текущо и възможно ниво на автоматизация, обем на обработваните данни, създаваното от тях натоварване на обслужващите ги системи и др. Разработката представя подход за интегриране на традиционна и облачна системи, които съвместно обслужват общ бизнес процес „Кандидатстване за потребителски кредит“, който изисква обмен на данни в реално време. Интеграционното решение използва структури от данни, които са създадени в междинна база данни за комуникация между системите. Дефинирани са правила за достъп до данните и начините за манипулирането им от страна на всяка от интегрираните системи. Комуникацията се извършва от програмни компоненти (тригери и съхранени процедури), които са реализирани в базата данни на оперативната система и гарантират обмен на данни за обработка в реално време. Предложеният в разработката подход е апробиран и внедрен в практиката на голяма българска банка. Основни негови предимства са цялостното обслужване на бизнес процеса, гъвкавост, адаптивност и лесна разширяемост при минимални изисквания за финансови и времеви ресурси.

JEL Класификатор: O32, O33.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 12

За да прочетете пълният текст на статията кликнете върху съответния бутон.

Още статии от този брой

  • СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА ДОКУМЕНТИРАНЕТО, СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ И ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

    Бързото развитие на технологиите оказва влияние върху всички аспекти от живота на хората. Изключително силно въздействие се наблюдава и върху търговията. Формира се нова разновидност – така наречената „електронна търговия“, която набира изключителна популярност. Електронната търговия е привлекателна заради по-лесния достъп и бързина в ...

  • ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА АРХИТЕКТУРНИТЕ РЕШЕНИЯ ПРИ СИСТЕМИТЕ ЗА УЕБ ПУБЛИКАЦИИ

    Статията разглежда въпросите, свързани с публикуване на съдържание в интернет. В този контекст се представят особеностите на информационните системи за уебпубликации и техните архитектурни решения. Разглеждат се теоретичните постановки относно системите за публикуване на съдържание в интернет. Представена е класическата архитектура на системите за ...

  • ВЛИЯНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕШКИЯ ПОТЕНЦИАЛ В ХИМИЧЕСКИТЕ КОМПАНИИ В ЕГИПЕТ

    Основната цел на това изследване е да насърчи развитието на човешкия потенциал в химическите компании в Египет чрез стратегическото въздействие, което оказва технологичното предприемачество върху нарастването на производителността, развитието на технологиите и изграждането на бизнес авторитет на местно, регионално и глобално равнище. Практическа ...