ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ КАТО ЕФЕКТИВЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВИ КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА

Автори

Ключови думи
социални мрежи, конкурентно предимство, ефективност, реклама.

Резюме
Изграждането на устойчиви конкурентни предимства се постига чрез иновации, които до голяма степен разчитат на онлайн маркетинг, насърчаващ използването на социални мрежи с цел задълбочаване дългосрочните отношения на компаниите и фокусиране върху определена целева група. Използвани креативно, социалните мрежи могат да доведат до отлични резултати, като вместо сериозни финансови средства те изискват влагането на енергия, мисъл, време и познания. Осъществяването на маркетингова дейност в социалните мрежи в никакъв случай не е непретенциозно начинание, тъй като има за задача да постигне няколко цели: да запознае потребителите с търговската марка, да предизвика взаимодействие между потребителите и търговска-та марка и да предизвика по-нататъшното устно предаване на отправеното маркетингово послание.

Статията анализира ролята на социалните мрежи в рекламата като двупосочен процес, т.е. интерактивна комуникация с потребителите, и дава отговор на въпроса кои социални мрежи са най-ефективни като рекламен инструмент. Резултатите от направеното изследване показват, че използването на модерни и иновативни методи в сферата на интернет маркетинга е от решаващо значение за изграждането на конкурентни предимства.

JEL Класификатор: M30.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 16

За да прочетете пълният текст на статията кликнете върху съответния бутон.

Още статии от този брой

  • ПРАКТИЧЕСКИ ПОДХОД ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА ХЕТЕРОГЕННИ СИСТЕМИ

    Внедряването на облачните технологии е сред основните предпоставки за прерастване на бизнеса от традиционен в електронен, но пълноценното им използване налага цялостна преработка на съществуващите бизнес приложения, което от своя страна изисква финансови, времеви и човешки ресурси, надхвърлящи възможностите дори на най-големите предприятия. Една ...

  • ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА АРХИТЕКТУРНИТЕ РЕШЕНИЯ ПРИ СИСТЕМИТЕ ЗА УЕБ ПУБЛИКАЦИИ

    Статията разглежда въпросите, свързани с публикуване на съдържание в интернет. В този контекст се представят особеностите на информационните системи за уебпубликации и техните архитектурни решения. Разглеждат се теоретичните постановки относно системите за публикуване на съдържание в интернет. Представена е класическата архитектура на системите за ...

  • ВЛИЯНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕШКИЯ ПОТЕНЦИАЛ В ХИМИЧЕСКИТЕ КОМПАНИИ В ЕГИПЕТ

    Основната цел на това изследване е да насърчи развитието на човешкия потенциал в химическите компании в Египет чрез стратегическото въздействие, което оказва технологичното предприемачество върху нарастването на производителността, развитието на технологиите и изграждането на бизнес авторитет на местно, регионално и глобално равнище. Практическа ...