ВЛИЯНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕШКИЯ ПОТЕНЦИАЛ В ХИМИЧЕСКИТЕ КОМПАНИИ В ЕГИПЕТ

Автори

Ключови думи
технологично предприемачество, политики за научно-изследователска и развойна дейност, технологични знания, развитие на човешкия потенциал, устойчиво развитие.

Резюме
Основната цел на това изследване е да насърчи развитието на човешкия потенциал в химическите компании в Египет чрез стратегическото въздействие, което оказва технологичното предприемачество върху нарастването на производителността, развитието на технологиите и изграждането на бизнес авторитет на местно, регионално и глобално равнище.

Практическа значимост на проучването: Една от целите, които стоят пред държавата на този етап, е да насърчи технологичното предприемачество в химическите компании в Египет, за да тласне развитието на човешкия потенциал напред, съг-ласно приетата Стратегия за устойчиво развитие.

Оригиналност/стойност на проучването: Необходимо е да бъде приложен подход, насърчаващ технологичното предприемачество в компаниите с цел устойчиво развитие на човешките ресурси. Научното изследване предлага рамка за тяхното развитие в химическите компании.

Изводи от проучването: Различните измерения на технологичното предприемачество имат стратегическо значение при изготвянето на технологични производствени планове и програми в химическите компании с най-високи показатели за развитие на човешкия потенциал.

JEL Класификатор: M1.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 22

За да прочетете пълният текст на статията кликнете върху съответния бутон.

Още статии от този брой

  • ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ КАТО ЕФЕКТИВЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВИ КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА

    Изграждането на устойчиви конкурентни предимства се постига чрез иновации, които до голяма степен разчитат на онлайн маркетинг, насърчаващ използването на социални мрежи с цел задълбочаване дългосрочните отношения на компаниите и фокусиране върху определена целева група. Използвани креативно, социалните мрежи могат да доведат до отлични резултати, ...

  • ПРАКТИЧЕСКИ ПОДХОД ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА ХЕТЕРОГЕННИ СИСТЕМИ

    Внедряването на облачните технологии е сред основните предпоставки за прерастване на бизнеса от традиционен в електронен, но пълноценното им използване налага цялостна преработка на съществуващите бизнес приложения, което от своя страна изисква финансови, времеви и човешки ресурси, надхвърлящи възможностите дори на най-големите предприятия. Една ...

  • ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА АРХИТЕКТУРНИТЕ РЕШЕНИЯ ПРИ СИСТЕМИТЕ ЗА УЕБ ПУБЛИКАЦИИ

    Статията разглежда въпросите, свързани с публикуване на съдържание в интернет. В този контекст се представят особеностите на информационните системи за уебпубликации и техните архитектурни решения. Разглеждат се теоретичните постановки относно системите за публикуване на съдържание в интернет. Представена е класическата архитектура на системите за ...