САМОСТОЯТЕЛНО И ЕКИПНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В МСП В МАКЕДОНИЯ

Автори

Ключови думи
МСП, вземане на решения, мениджмънт

Резюме
По същество мениджмънтът е съвкупност от процеси, свързани с вземането на различни решения, с други думи избор на най-добрата алтернатива измежду няколко възможни варианта за действие. Мениджърите на всяка организация носят отговорност за материализирането на нейната визия, мисия и най-вече на нейните оперативни и финансови цели. Всички функции, например планиране, организация, координация и осъществяване на контрол, зависят от качеството на взетите решения. Независимо от това колко голяма е една компания, решения се вземат на всички нива в нейната йерархия.

Структурираното вземане на решения е еднакво важно както за големите корпорации, така и за малките и средните предприятия. Иновативният капацитет, който позволява на организациите да реализират конкурентни предимства като диференциация, да се възползват от съществуващите пазарни възможности и от своя потенциал, зависи от вземането на навременни и правилни решения.

Настоящата статия разглежда различните методи за вземане на самостоятелни и екипни решения и тяхното приложение в малките и средните предприятия в Северна Македония. В обобщение на проведено проучване сред избрани малки и средни предприятия в страната е направен анализ на различните методи за вземане на решения, както и на ролята на методите за вземане на самостоятелни и екипни решения от гледна точка на мениджърите (предприемачите) и служителите, включително и по отношение на техните роли и участие в процеса.

JEL Класификатор: M00, M10.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 21

За да прочетете пълният текст на статията кликнете върху съответния бутон.

Още статии от този брой

  • СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОДАЖБИТЕ

    Настоящата разработка прави обзор на измененията на факторите в макро- и микро-обкръжаващата маркетингова среда, които предизвикват придават нов облик на съвременните продажби през последните две десетилетия. Във връзка с това са изведени актуални ключови постановки и подходи за осъществяване на модерно управление на продажбения процес. С цел да ...

  • СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ НА СВЕТОВНИТЕ ПАЗАРИ

    Статията разглежда развитието на електронната търговия в съвременната световна икономика. Анализирани са различните тълкувания на термина „електронна търговия“, които предлагат учени в страната и чужбина. Изследването разглежда три равнища, на които се осъществява електронна търговия, и пет основни нейни характеристики – реклама, продуктова ...

  • ИНОВАЦИИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В ДЪРЖАВИТЕ В ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛНА АЗИЯ

    Статията анализира значението на селското стопанство за икономиките в Европа и Централна Азия, като има за цел да докаже, че иновациите са особено важни за оползотворяване потенциала на сектора, което от своя страна разкрива нови възможности за неговото по-нататъшно развитие. В хода на направеното изследване става ясно, че необходимостта да ...