ПОТРЕБИТЕЛСКИ ОНЛАЙН КАНАЛИ ЗА БИОЛОГИЧНИ ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ

Автори

Ключови думи
платформи за търговия, социални мрежи, CRM и ERP системи.

Резюме
Изследването е насочено към потребителските онлайн канали за биологични пчелни продукти. Те осигуряват къси вериги и достъп до локални и глобални пазари и нови пазарни сегменти, които не съществуват на офлайн пазарите. Формирането на собствен или посреднически онлайн канал за биологични пчелни продукти е свързано с изграждането на собствени или ползването на чужди уебплатформи за търговия и социални мрежи. Собствените потребителски онлайн канали за биологични пчелни продукти изискват значителни инвестиции, поради което се изграждат предимно от големи и високо интегрирани в хоризонтален и вертикален план земеделски и неземеделски стопанства, с осигурен достъп до капитали и пазари. Високата степен на интегриране на различни системи, технологии и иновации като CRM и ERP в онлайн платформите позволява да се събират, систематизират и анализират огромни масиви от данни – т.нар. Big Data, благодарение на които се анализира онлайн поведението на клиентите и се осъществява прецизен и таргетиран онлайн маркетинг.

JEL Класификатор: M31; Q13.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 27

За да прочетете пълният текст на статията кликнете върху съответния бутон.

Още статии от този брой

  • КАЧЕСТВЕН ПОДХОД КЪМ ТЪРГОВСКИЯ КРЕДИТ В БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИТЕ

    Целта на настоящата разработка е да представи в познавателен аспект мненията, преценките и представите на предприемачите относно финансирането на техните организации чрез търговски кредит. Естеството на разглежданата проблематика предопределя като най-подходяща основа за провеждане на нашето изследване качествения подход чрез преки интервюта с ...

  • ДЕТЕРМИНАНТИ НА КРАТКОСРОЧНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА МСП ВЪВ ФИНАНСОВ ДИСТРЕС

    В статията се изследват детерминантите на краткосрочната задлъжнялост на МСП във финансов дистрес в България. Изследването се базира на данни от финансовите отчети на 100 нефинансови предприятия с различна основна дейност за периода 2014 – 2016 г., предоставени от Националния статистически институт. Във финансов дистрес се приема, че са фирмите, ...

  • ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ДИСТРИБУЦИЯТА В РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОЦЕСА НА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ

    В статията е направен анализ на понятието дистрибуция. Посочени са основните субекти в дистрибуторската система – производител, търговец на едро, търговец на дребно и потребител – и са описани техните характеристики. Разгледани са предимствата на дигиталната пред традиционната дистрибуция, както и особеностите на диги-талното разпространение на ...