ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ДИСТРИБУЦИЯТА В РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОЦЕСА НА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ

Автори

Ключови думи
дигитална дистрибуция, пълен пакет, лицензиране при закупуване на техниката, комплект за оригинален лиценз, HTTP, свободно разпространяван софтуер, условно безплатен софтуер, дигитална трансформация.

Резюме
В статията е направен анализ на понятието дистрибуция. Посочени са основните субекти в дистрибуторската система – производител, търговец на едро, търговец на дребно и потребител – и са описани техните характеристики. Разгледани са предимствата на дигиталната пред традиционната дистрибуция, както и особеностите на диги-талното разпространение на съдържание при книгите, музикалните произведения, софтуерните продукти и компютърните игри. Проследени са появата и еволюцията на дигиталната дистрибуция и са очертани перспективите за нейното по-нататъшно развитие.

JEL Класификатор: O31, F29.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 17

За да прочетете пълният текст на статията кликнете върху съответния бутон.

Още статии от този брой

  • КАЧЕСТВЕН ПОДХОД КЪМ ТЪРГОВСКИЯ КРЕДИТ В БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИТЕ

    Целта на настоящата разработка е да представи в познавателен аспект мненията, преценките и представите на предприемачите относно финансирането на техните организации чрез търговски кредит. Естеството на разглежданата проблематика предопределя като най-подходяща основа за провеждане на нашето изследване качествения подход чрез преки интервюта с ...

  • ПОТРЕБИТЕЛСКИ ОНЛАЙН КАНАЛИ ЗА БИОЛОГИЧНИ ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ

    Изследването е насочено към потребителските онлайн канали за биологични пчелни продукти. Те осигуряват къси вериги и достъп до локални и глобални пазари и нови пазарни сегменти, които не съществуват на офлайн пазарите. Формирането на собствен или посреднически онлайн канал за биологични пчелни продукти е свързано с изграждането на собствени или ...

  • ДЕТЕРМИНАНТИ НА КРАТКОСРОЧНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА МСП ВЪВ ФИНАНСОВ ДИСТРЕС

    В статията се изследват детерминантите на краткосрочната задлъжнялост на МСП във финансов дистрес в България. Изследването се базира на данни от финансовите отчети на 100 нефинансови предприятия с различна основна дейност за периода 2014 – 2016 г., предоставени от Националния статистически институт. Във финансов дистрес се приема, че са фирмите, ...