МОТИВАЦИЯ ПРИ ХОРАТА – ТЕОРЕТИЧНИ МОДЕЛИ И ПРАКТИКИ

Автори

Ключови думи
мотивация, удовлетвореност от работата, текучество на персонала.

Резюме
Многобройни изследвания показват, че мотивацията на персонала влияе върху производителността на труда, резултатите от дейността и постигането на набелязаните цели. Подобни проучвания често отбелязват, че дори в организации, където служи-телите и работниците като цяло харесват своята работа, е налице текучество на персонала поради различни причини, а това възпрепятства постигането на организационните цели. Тази статия прави обзор на някои класически и модерни възгледи за различните аспекти на мотивацията. За целите на настоящото изследване са направени проучвания сред различни организации в Косово, така че да бъде събрана достатъчно информация за ситуацията към момента относно мотивацията на служителите, да бъдат откроени евентуални грешки и да бъдат направени предложения за подобряване на процесите в организациите. Според резултатите от проучването средният ръст на текучеството на персонала е в границите на нормалния. Необходимо е, мениджърите да направят така, че техните служители да осъзнаят, че наградите са признание за добре свършена работа, а не цел, заради която да бъде извършена определена работа. И докато раздаването на парични бонуси се използва преимуществено в системата за мотивиране в проучените предприятия, много от тях прилагат оценката на дейността като инструмент от политиката за възнаграждаване на персонала. В повечето случаи изплащаното трудово възнаграждение зависи от годишната печалба на фирмата, а причините, поради които работниците и служителите напускат, не се отчитат от системата. Финансовите стимули обаче са важен фактор за мотивацията при мнозинството от хората, въпреки че парите не се единственият, а в някои случаи не са и основният мотивиращ фактор. В изследването са използвани качествен подход и практическо приложение на съществуващите теоретични разработки.

JEL Класификатор: M5, M12, M52.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 25

За да прочетете пълният текст на статията кликнете върху съответния бутон.

Още статии от този брой

  • АНАЛИЗ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ (M&A) И ТЕХНИТЕ СЕКТОРНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

    Статията анализира теоретичните основи на договорите за сливания и придобивания между различни компании. Разглеждат се видовете и формите на тези договори. След направения анализ на разпределението на договорите за сливания и придобивания в различните сектори на икономиката се стига до заключение, че най-голям е техният дял в машиностроенето, тъй ...

  • МЕЖДУНАРОДНА ИНВЕСТИЦИОННА ПОЗИЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА ЗА ПЕРИОДА 2010 – 2019 Г

    Периодът 2010 – 2019 г. може да се определи като следкризисен етап в историческо-то развитие на глобалното стопанство. Това се отнася и за българската икономика, която извървя пътя от рецесия до достигане на състояние на пълна заетост. Възстановяването на световните пазари неминуемо е основен фактор, който действа като катализатор за интереса на ...

  • ОСОБЕНОСТИ НА ПАЗАРА ЗА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ В УКРАЙНА

    Пазарът за медицински изделия в Украйна е в процес на постепенна хармонизация с пазара на Европейския съюз. Въпреки че в нормативната база на страната до момента са внесени няколко поправки в съответствие със съществуващите европейски директиви, законодателното уреждане на въпросите, свързани с производството и търговията на медицински изделия, е ...