ОСОБЕНОСТИ НА ПАЗАРА ЗА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ В УКРАЙНА

Автори

Ключови думи
медицинско оборудване, пазар за медицински изделия, Украйна, тенденции, актуални проблеми.

Резюме
Пазарът за медицински изделия в Украйна е в процес на постепенна хармонизация с пазара на Европейския съюз. Въпреки че в нормативната база на страната до момента са внесени няколко поправки в съответствие със съществуващите европейски директиви, законодателното уреждане на въпросите, свързани с производството и търговията на медицински изделия, е само част от необходимите мерки за по-нататъшното развитие на този пазар. Правителството на страната е изправено пред задачата да приложи нов, реформаторски подход, за да се справи със съществуващите трудности на пазара за медицински изделия, като остарялата медицинска техника, недостигът на висококачествена апаратура и лошото състояние на условията за лечение в държавните клиники като цяло са само част от тях. Отчитайки тези фактори, проучването на актуалните проблеми на пазара за медицински изделия в Украйна е от ключово значение за предприемане на необходимите действия по въпросите от първостепенно значение за този пазар.

JEL Класификатор: I15, O14.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 15

За да прочетете пълният текст на статията кликнете върху съответния бутон.

Още статии от този брой

  • МОТИВАЦИЯ ПРИ ХОРАТА – ТЕОРЕТИЧНИ МОДЕЛИ И ПРАКТИКИ

    Многобройни изследвания показват, че мотивацията на персонала влияе върху производителността на труда, резултатите от дейността и постигането на набелязаните цели. Подобни проучвания често отбелязват, че дори в организации, където служи-телите и работниците като цяло харесват своята работа, е налице текучество на персонала поради различни ...

  • МЕЖДУНАРОДНА ИНВЕСТИЦИОННА ПОЗИЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА ЗА ПЕРИОДА 2010 – 2019 Г

    Периодът 2010 – 2019 г. може да се определи като следкризисен етап в историческо-то развитие на глобалното стопанство. Това се отнася и за българската икономика, която извървя пътя от рецесия до достигане на състояние на пълна заетост. Възстановяването на световните пазари неминуемо е основен фактор, който действа като катализатор за интереса на ...

  • КОМУНИКАЦИOННИ ПОЛИТИКИ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПЧЕЛАРСКИ СТОПАНСТВА В КОНТЕКСТА НА ОБЩАТА АГРАРНА ПОЛИТИКА НА ЕС

    Значимият експортен потенциал на българското пчеларство налага, във всяка национална програма по пчеларство да има мярка за промоции в трети страни и за страни в ЕС. Те трябва да обхващат предимно висококачествени пчелни продукти – биологични, ЗГУ/ЗНП и др. Необходимо е увеличаване на промоционалните бюджети на българското пчеларство в общия ...