АНАЛИЗ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ (M&A) И ТЕХНИТЕ СЕКТОРНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автори

Ключови думи
сливания, придобивания, глобализация, договори, M&A.

Резюме
Статията анализира теоретичните основи на договорите за сливания и придобивания между различни компании. Разглеждат се видовете и формите на тези договори. След направения анализ на разпределението на договорите за сливания и придобивания в различните сектори на икономиката се стига до заключение, че най-голям е техният дял в машиностроенето, тъй като секторът заема водещо място по брой и стойност на сключените M&A договори през 2018 г. В статията се разглеждат и основните фактори, които водят до засилване на процесите на сливания и придобивания в застрахователното дело през 2018 г., например нарастването на лихвените проценти, увеличаването на разполагаемия капитал, по-добрите условия за развитие на световната икономика, данъчната реформа в САЩ. Особено място е отделено на сливанията и придобиванията на банковите дейности в САЩ. В статията се подчертава, че в сектора на здравеопазването доминират десетте най-големи фармацевтични компании с най-висока възвръщаемост на инвестициите, като през последните години тези компании са изразходвали за сливания и придобивания средно 35% от общия обем на своите инвестиции в научноразвойна дейност и корпоративно преструктуриране.

JEL Класификатор: L16, L24, G34.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 20

За да прочетете пълният текст на статията кликнете върху съответния бутон.

Още статии от този брой

  • ОСОБЕНОСТИ НА ПАЗАРА ЗА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ В УКРАЙНА

    Пазарът за медицински изделия в Украйна е в процес на постепенна хармонизация с пазара на Европейския съюз. Въпреки че в нормативната база на страната до момента са внесени няколко поправки в съответствие със съществуващите европейски директиви, законодателното уреждане на въпросите, свързани с производството и търговията на медицински изделия, е ...

  • КОМУНИКАЦИOННИ ПОЛИТИКИ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПЧЕЛАРСКИ СТОПАНСТВА В КОНТЕКСТА НА ОБЩАТА АГРАРНА ПОЛИТИКА НА ЕС

    Значимият експортен потенциал на българското пчеларство налага, във всяка национална програма по пчеларство да има мярка за промоции в трети страни и за страни в ЕС. Те трябва да обхващат предимно висококачествени пчелни продукти – биологични, ЗГУ/ЗНП и др. Необходимо е увеличаване на промоционалните бюджети на българското пчеларство в общия ...

  • МОТИВАЦИЯ ПРИ ХОРАТА – ТЕОРЕТИЧНИ МОДЕЛИ И ПРАКТИКИ

    Многобройни изследвания показват, че мотивацията на персонала влияе върху производителността на труда, резултатите от дейността и постигането на набелязаните цели. Подобни проучвания често отбелязват, че дори в организации, където служи-телите и работниците като цяло харесват своята работа, е налице текучество на персонала поради различни ...