МЕЖДУНАРОДНА ИНВЕСТИЦИОННА ПОЗИЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА ЗА ПЕРИОДА 2010 – 2019 Г

Автори

Ключови думи
чуждестранни инвестиции, инвестиционен интерес, дялов капитал, дългови инструменти.

Резюме
Периодът 2010 – 2019 г. може да се определи като следкризисен етап в историческо-то развитие на глобалното стопанство. Това се отнася и за българската икономика, която извървя пътя от рецесия до достигане на състояние на пълна заетост. Възстановяването на световните пазари неминуемо е основен фактор, който действа като катализатор за интереса на местните и чуждестранните инвеститори. Динамиката и структурата на капиталовите средства, насочени към местната икономика, и тези от тях, които напускат страната, са показателни за доверието на капиталите към вътрешния пазар. Те дават точна представа за качеството на стопанската среда в страната и средносрочните перспективи за нейното развитие. Основната цел на това изследване е да представи анализ на особеностите и посоката на изменение на капиталовите средства, които страната привлича, и тези от тях, които напускат нейните предели в полза на чужди икономики и пазари.

JEL Класификатор: F21.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 14

За да прочетете пълният текст на статията кликнете върху съответния бутон.

Още статии от този брой

  • АНАЛИЗ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ (M&A) И ТЕХНИТЕ СЕКТОРНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

    Статията анализира теоретичните основи на договорите за сливания и придобивания между различни компании. Разглеждат се видовете и формите на тези договори. След направения анализ на разпределението на договорите за сливания и придобивания в различните сектори на икономиката се стига до заключение, че най-голям е техният дял в машиностроенето, тъй ...

  • МОТИВАЦИЯ ПРИ ХОРАТА – ТЕОРЕТИЧНИ МОДЕЛИ И ПРАКТИКИ

    Многобройни изследвания показват, че мотивацията на персонала влияе върху производителността на труда, резултатите от дейността и постигането на набелязаните цели. Подобни проучвания често отбелязват, че дори в организации, където служи-телите и работниците като цяло харесват своята работа, е налице текучество на персонала поради различни ...

  • КОМУНИКАЦИOННИ ПОЛИТИКИ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПЧЕЛАРСКИ СТОПАНСТВА В КОНТЕКСТА НА ОБЩАТА АГРАРНА ПОЛИТИКА НА ЕС

    Значимият експортен потенциал на българското пчеларство налага, във всяка национална програма по пчеларство да има мярка за промоции в трети страни и за страни в ЕС. Те трябва да обхващат предимно висококачествени пчелни продукти – биологични, ЗГУ/ЗНП и др. Необходимо е увеличаване на промоционалните бюджети на българското пчеларство в общия ...