КОМУНИКАЦИOННИ ПОЛИТИКИ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПЧЕЛАРСКИ СТОПАНСТВА В КОНТЕКСТА НА ОБЩАТА АГРАРНА ПОЛИТИКА НА ЕС

Автори

Ключови думи
промоционални бюджети, PR, директен маркетинг, продуктова реклама, бранд реклама.

Резюме
Значимият експортен потенциал на българското пчеларство налага, във всяка национална програма по пчеларство да има мярка за промоции в трети страни и за страни в ЕС. Те трябва да обхващат предимно висококачествени пчелни продукти – биологични, ЗГУ/ЗНП и др. Необходимо е увеличаване на промоционалните бюджети на българското пчеларство в общия бюджет на националните програми по пчеларство, в контекста на нарастващите промоционални бюджети на ЕС. Общата аграрна политика на ЕС формира инфраструктура и среда за по-всеобхватно приложение на комуникационните инструменти от пчеларските стопанства, респективно и за провеждане на по-мащабни комуникационни политики от тях. Тя финансира и субсидира продуктовата реклама на български пчелни продукти към по-високите нива – мезо-, макро- и мега-, но изисква хоризонтална интеграция. PR и директният маркетинг са идентифицирани като едни от най-подходящите комуникационни инструменти за българските пчеларски стопанства. PR има възможността да интегрира в една кауза всички маркетинг комуникации, а директният маркетинг може да се използва като стратегически инструмент с дългосрочни цели за по-добро управление на взаимоотношенията с клиентите.

JEL Класификатор: M37; М38; Q18.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 20

За да прочетете пълният текст на статията кликнете върху съответния бутон.

Още статии от този брой

  • МЕЖДУНАРОДНА ИНВЕСТИЦИОННА ПОЗИЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА ЗА ПЕРИОДА 2010 – 2019 Г

    Периодът 2010 – 2019 г. може да се определи като следкризисен етап в историческо-то развитие на глобалното стопанство. Това се отнася и за българската икономика, която извървя пътя от рецесия до достигане на състояние на пълна заетост. Възстановяването на световните пазари неминуемо е основен фактор, който действа като катализатор за интереса на ...

  • МОТИВАЦИЯ ПРИ ХОРАТА – ТЕОРЕТИЧНИ МОДЕЛИ И ПРАКТИКИ

    Многобройни изследвания показват, че мотивацията на персонала влияе върху производителността на труда, резултатите от дейността и постигането на набелязаните цели. Подобни проучвания често отбелязват, че дори в организации, където служи-телите и работниците като цяло харесват своята работа, е налице текучество на персонала поради различни ...

  • АНАЛИЗ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ (M&A) И ТЕХНИТЕ СЕКТОРНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

    Статията анализира теоретичните основи на договорите за сливания и придобивания между различни компании. Разглеждат се видовете и формите на тези договори. След направения анализ на разпределението на договорите за сливания и придобивания в различните сектори на икономиката се стига до заключение, че най-голям е техният дял в машиностроенето, тъй ...