ОРГАНИЗАЦИЯ НА МОБИЛЕН ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

Автори

Ключови думи
ситуационни центрове, мобилен център за управление на извънредни ситуации, уникален протокол за връзка, основни сценарии при извънредни ситуации, ефективни решения.

Резюме
В статията се разглеждат въпроси, свързани с организацията на Мобилен център за управление на извънредни ситуации в Република Молдова. Посочени са основните отговорности на Ситуационния център, както и особеностите при проектирането на организационната структура за оперативна съвместимост на информацията при работата на служителите в центъра, състава на подсистемите, които трябва да функционират към него, както и насоките за повишаване на неговата ефективност.

JEL Класификатор: H56, D81, C23, C41, M15.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 23

За да прочетете пълният текст на статията кликнете върху съответния бутон.

Още статии от този брой

  • ЕДНА ВИЗИЯ ЗА ОТНОШЕНИЕТО РЕКОНТИНЕНТАЛИЗАЦИЯ – ИНТЕГРАЛНА СВЪРЗАНОСТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

    В статията се дискутира как трасирането, проектирането и реализирането на транс-континентални меридианни транспортни коридори и оси биха могли да улеснят развитието на периферийни и маргинални региони на Европейския съюз. Това е направено след като е намерено мястото на проблема интегрална свързаност в рамката на процес, който се обозначава като ...

  • ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА НЯКОИ БАНКОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ВЪРХУ БВП, БЕЗРАБОТИЦАТА И ПРЕКИТЕ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ В БЪЛГАРИЯ

    В статията се изследва влиянието на кредитите за нефинансови предприятия, депозити на домакинства и лихвени проценти по нов бизнес по кредити в левове за нефинансови предприятия върху БВП, коефициента на безработица и преките чуждестранни инвестиции в България. Изследването се извършва с регресионен анализ. Прави се преглед на литературата за ...

  • СЪЗДАВАНЕ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ЗЕЛЕНО ПАЗАРУВАНЕ В ДЪРЖАВНИЯ СЕКТОР: ОПИТЪТ НА УКРАЙНА

    Глобализирането на връзките с обществеността доведе до реформи в публичния сектор на икономиката. Хармонизирането на законодателството и нормативната база със стандартите на Европейския съюз налага да бъдат създадени нови подходи и форми на взаимодействие между възлагащите органи и участниците в процесите за обществени поръчки. Реформата в ...