УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ - НОРМАТИВНО ИЗИСКВАНЕ И/ИЛИ ПРАКТИЧЕСКА НЕОБХОДИМОСТ

Автори

Ключови думи
висше образование, управление на риска.

Резюме
Целта, свързана с модернизиране на системата на висшето образование и повишаване качеството на образователната и научна дейност на висшите училища е перманентна, тъй като изискванията към тях и очакванията на обществото постоянно се увеличават. Но има и фактори, които възпрепятстват или най-малкото забавят постигането на желаните резултати, някои от които са общосистемни и еднакво валидни за всички висши училища, а други – специфични.

В статията се разглеждат основните външни и вътрешни фактори, които пораждат рискове за бъдещото развитие на висшето образование у нас. Сред тях са негативни промени в ценностните нагласи на обществото, несъвършенства в нормативната база, моделът на финансиране, демографската криза, оценяването и заплащането на труда на заетите учени и преподаватели, решаването на етични и социални проблеми и др.

Идентифицирането на основните рискове има за цел, те да бъдат осъзнати от отговорните институции и да се предложат подходящи мерки за противодействието им. Защитава се тезата, че голямата част от тези мерки изискват целенасочени усилия от всички заинтересовани институции.

JEL Класификатор: I23, H83.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 16

За да прочетете пълният текст на статията кликнете върху съответния бутон.

Още статии от този брой

  • ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

    В статията се третират предизвикателствата, стоящи пред висшето образование, свързани с демографските проблеми и качеството на управление на процесите. Свободното движение и единното образователно пространство променят нагласите, особено на младите хора и на избора им къде да получат образованието си. Демографската криза, миграцията и снижаване ...

  • УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ – СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ

    В статията се разглеждат основните предизвикателства пред висшите училища в България. Представят се организационни въпроси по управление на риска в система-та на висшето образование и акцентира върху практиките, които трябва да бъдат променени с цел реално прилагане на риск мениджмънта. На базата на контент и сравнителен анализ се извеждат основни ...

  • УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ БИЗНЕС МОДЕЛИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ

    Целта на статията е да се представят ключови характеристики на бизнес модела като мисловна конструкция и да се обобщят успешни практики на университетите по света, приложили иновативни управленски решения за преодоляване на кризи. Разгледана е концепцията за бизнес модели на Остервалдер и Пиньо и приложимостта й за висшите училища. Анализирани са ...