УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ – СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ

Автори

Ключови думи
управление на риска, образователни и научни организации, зрелост на процеса по управление на риска.

Резюме
В статията се разглеждат основните предизвикателства пред висшите училища в България. Представят се организационни въпроси по управление на риска в система-та на висшето образование и акцентира върху практиките, които трябва да бъдат променени с цел реално прилагане на риск мениджмънта. На базата на контент и сравнителен анализ се извеждат основни области, които да бъдат обект на интервенция в образователните и научни организации с цел постигане на ефективност, ефикасност и целесъобразност на процеса. Предлагат се решения, свързани с подобряване управлението на риска в сектора. Очертават се насоки за въвеждане на системен подход в управлението на риска, с което да се подобри организационната среда и оперативното управление.

JEL Класификатор: A2, O2, M10.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 13

За да прочетете пълният текст на статията кликнете върху съответния бутон.

Още статии от този брой

  • ОЦЕНКА НА ЗРЕЛОСТТА НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ВЪВ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ

    Настоящата статия е насочена към търсене на отговор на четири изследователски въпроси, насочени към особеностите, съществуващата практика, наличните научни публикации по въпроса за оценка на зрелостта на управлението на риска в университетите; възможностите за разработване и рамката за разработване на приспособен към практиката на университетите ...

  • УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ БИЗНЕС МОДЕЛИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ

    Целта на статията е да се представят ключови характеристики на бизнес модела като мисловна конструкция и да се обобщят успешни практики на университетите по света, приложили иновативни управленски решения за преодоляване на кризи. Разгледана е концепцията за бизнес модели на Остервалдер и Пиньо и приложимостта й за висшите училища. Анализирани са ...

  • УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ - НОРМАТИВНО ИЗИСКВАНЕ И/ИЛИ ПРАКТИЧЕСКА НЕОБХОДИМОСТ

    Целта, свързана с модернизиране на системата на висшето образование и повишаване качеството на образователната и научна дейност на висшите училища е перманентна, тъй като изискванията към тях и очакванията на обществото постоянно се увеличават. Но има и фактори, които възпрепятстват или най-малкото забавят постигането на желаните резултати, някои ...