ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕФЕКТИВНА ВРЪЗКА "ОБРАЗОВАНИЕ – НАУКА – БИЗНЕС" – СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ И СРЕДСТВО ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Автори

Ключови думи
висше образование, разходи за висше образование, статистически анализ, трендови модели, структурни изменения.

Резюме
В съвременните условия на икономика, базирана на знанието, висшето образование има изключително отговорната задача да подготвя специалисти с високо ниво на теоретични и практико-приложни знания, умения и компетенции в съответните професионални направления. Процесите на интернационализация и глобализация в образованието поставят редица предизвикателства пред висшите училища в България, изразяващи се в повишаване качеството на обучението и практическата приложимост на придобитите знания, увеличаване на приложните изследвания на академичния състав и формирането на изследователски умения у студентите. Целта на статията е да се изследва динамиката на ключови показатели за системата на висшето образование, за да се установят обективно формиралите се закономерности и тенденции и да се оцени ефективността на разходите за висше образование.

JEL Класификатор: I121, I122, I128, C10, C19.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 18

За да прочетете пълният текст на статията кликнете върху съответния бутон.

Още статии от този брой

  • КЛЮЧОВИ АСПЕКТИ ОТНОСНО ДЪЩЕРНОТО ДРУЖЕСТВО В КОНЦЕПЦИЯТА ЗА МЯСТО НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

    Настоящата статия разглежда един от случаите, когато обикновено не се формира място на стопанска дейност (МСД) – разпоредбата на чл. 5, ал. 7 от Модела на данъчна спогодба за доходите и имуществото на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (МСИДДО). Основната цел на изследването е да се очертае правната ѝ същност, ...

  • ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИКОНОМИКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЕЛАРУС: СЪСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ

    В статията се разглежда нивото на развитие на цифровата икономика и информационните технологии в Република Беларус от гледна точка на глобалните рейтинги, установяват се проблемите при използването на информационните технологии в икономиката на страната и перспективите за развитие на цифровата икономика. Разглеждат се нормативните и правните ...

  • ГЪВКАВА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА – ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ

    Пандемията от Covid-19 доведе до глобален експеримент по отношение гъвкавата организация на работните практики, главно работа от разстояние. Може да се предположи, че в близко бъдеще тези практики ще се развиват по начин, различен от този, който познаваме днес. В настоящата статия се обобщава състоянието на познанията за развитието на гъвкавата ...