ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИКОНОМИКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЕЛАРУС: СЪСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ

Автори

Ключови думи
цифрова икономика, информационна технология, глобални рейтинги, дигитална трансформация на образованието.

Резюме
В статията се разглежда нивото на развитие на цифровата икономика и информационните технологии в Република Беларус от гледна точка на глобалните рейтинги, установяват се проблемите при използването на информационните технологии в икономиката на страната и перспективите за развитие на цифровата икономика. Разглеждат се нормативните и правните актове, регулиращи развитието на цифровата икономика и информационното общество в Република Беларус и в системата на нейното висше образование. На тази основа се очертават насоките, които предполагат преразглеждане на традиционните форми на организация в образователния процес в съвременния университет, промяната на съдържанието и методите на преподаване във висшето образование на базата на съвременните информационни технологии.

JEL Класификатор: L86, I20.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 18

За да прочетете пълният текст на статията кликнете върху съответния бутон.

Още статии от този брой

  • ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО НЕПУБЛИКУВАНЕТО НА ОПОВЕСТЯВАНИЯ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ КАТО ЧАСТ ОТ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА БЪЛГАРСКИ ИНОВАТИВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

    В разработката са представени резултати от проведено авторово анкетно проучване сред лица, упражняващи счетоводната професия в България, относно публикуването на оповестявания за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) във финансовите отчети на иновативни предприятия. Целта е да се изследва част от причините в счетоводната практика, ...

  • ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕФЕКТИВНА ВРЪЗКА "ОБРАЗОВАНИЕ – НАУКА – БИЗНЕС" – СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ И СРЕДСТВО ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

    В съвременните условия на икономика, базирана на знанието, висшето образование има изключително отговорната задача да подготвя специалисти с високо ниво на теоретични и практико-приложни знания, умения и компетенции в съответните професионални направления. Процесите на интернационализация и глобализация в образованието поставят редица ...

  • КЛЮЧОВИ АСПЕКТИ ОТНОСНО ДЪЩЕРНОТО ДРУЖЕСТВО В КОНЦЕПЦИЯТА ЗА МЯСТО НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

    Настоящата статия разглежда един от случаите, когато обикновено не се формира място на стопанска дейност (МСД) – разпоредбата на чл. 5, ал. 7 от Модела на данъчна спогодба за доходите и имуществото на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (МСИДДО). Основната цел на изследването е да се очертае правната ѝ същност, ...