ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО НЕПУБЛИКУВАНЕТО НА ОПОВЕСТЯВАНИЯ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ КАТО ЧАСТ ОТ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА БЪЛГАРСКИ ИНОВАТИВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Автори

Ключови думи
НИРД, оповестявания, справки, финансови отчети.

Резюме
В разработката са представени резултати от проведено авторово анкетно проучване сред лица, упражняващи счетоводната професия в България, относно публикуването на оповестявания за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) във финансовите отчети на иновативни предприятия. Целта е да се изследва част от причините в счетоводната практика, свързани с подценяване на задължителното и добро-волното оповестяване на информация за НИРД. Използвани са логическият, дедуктивният и сравнителният метод. Резултатите от изследването имат практико-приложно значение и представят по-задълбочен анализ на факторите, въздействащи върху публикуването на данни за НИРД от страна на предприятията в България.

JEL Класификатор: M400, M480, M410.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 17

За да прочетете пълният текст на статията кликнете върху съответния бутон.

Още статии от този брой

  • ГЪВКАВА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА – ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ

    Пандемията от Covid-19 доведе до глобален експеримент по отношение гъвкавата организация на работните практики, главно работа от разстояние. Може да се предположи, че в близко бъдеще тези практики ще се развиват по начин, различен от този, който познаваме днес. В настоящата статия се обобщава състоянието на познанията за развитието на гъвкавата ...

  • КЛЮЧОВИ АСПЕКТИ ОТНОСНО ДЪЩЕРНОТО ДРУЖЕСТВО В КОНЦЕПЦИЯТА ЗА МЯСТО НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

    Настоящата статия разглежда един от случаите, когато обикновено не се формира място на стопанска дейност (МСД) – разпоредбата на чл. 5, ал. 7 от Модела на данъчна спогодба за доходите и имуществото на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (МСИДДО). Основната цел на изследването е да се очертае правната ѝ същност, ...

  • ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИКОНОМИКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЕЛАРУС: СЪСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ

    В статията се разглежда нивото на развитие на цифровата икономика и информационните технологии в Република Беларус от гледна точка на глобалните рейтинги, установяват се проблемите при използването на информационните технологии в икономиката на страната и перспективите за развитие на цифровата икономика. Разглеждат се нормативните и правните ...