ГЪВКАВА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА – ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ

Автори

Ключови думи
гъвкава организация на работа, работа от разстояние, работа от вкъщи, работа на непълно работно време.

Резюме
Пандемията от Covid-19 доведе до глобален експеримент по отношение гъвкавата организация на работните практики, главно работа от разстояние. Може да се предположи, че в близко бъдеще тези практики ще се развиват по начин, различен от този, който познаваме днес. В настоящата статия се обобщава състоянието на познанията за развитието на гъвкавата организация на работа преди Covid-19. Освен това се обобщават направените досега проучвания, като се посочват както факторите, които оказват влияние върху развитието на практиките, така и ползите от прилагането им, а също и потенциалните пречки. Обръща се внимание на елементите, които ще определят ефективното прилагане и използване на практиките и които, може да се предположи, ще бъдат подложени на допълнително проучване.

JEL Класификатор: M14, M54.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 12

За да прочетете пълният текст на статията кликнете върху съответния бутон.

Още статии от този брой

  • ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕФЕКТИВНА ВРЪЗКА "ОБРАЗОВАНИЕ – НАУКА – БИЗНЕС" – СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ И СРЕДСТВО ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

    В съвременните условия на икономика, базирана на знанието, висшето образование има изключително отговорната задача да подготвя специалисти с високо ниво на теоретични и практико-приложни знания, умения и компетенции в съответните професионални направления. Процесите на интернационализация и глобализация в образованието поставят редица ...

  • ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИКОНОМИКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЕЛАРУС: СЪСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ

    В статията се разглежда нивото на развитие на цифровата икономика и информационните технологии в Република Беларус от гледна точка на глобалните рейтинги, установяват се проблемите при използването на информационните технологии в икономиката на страната и перспективите за развитие на цифровата икономика. Разглеждат се нормативните и правните ...

  • ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО НЕПУБЛИКУВАНЕТО НА ОПОВЕСТЯВАНИЯ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ КАТО ЧАСТ ОТ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА БЪЛГАРСКИ ИНОВАТИВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

    В разработката са представени резултати от проведено авторово анкетно проучване сред лица, упражняващи счетоводната професия в България, относно публикуването на оповестявания за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) във финансовите отчети на иновативни предприятия. Целта е да се изследва част от причините в счетоводната практика, ...