ДЕМОГРАФСКИ ДЕТЕРМИНАНТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СОЦИАЛНАТА ЗАЩИТА ПРИ МАЙЧИНСТВО В БЪЛГАРИЯ

Автори

Ключови думи
социална защита, обезщетения при майчинство, помощи при майчинство, демограф-ски предизвикателства, демографска политика.

Резюме
Отправна точка на настоящата разработка е разбирането за майчинството като състояние, свързано с биологичната и социалната функция на жената за възпроизводство на човешкия род, осъществявана от майката с раждането и отглеждането на децата в най-ранна детска възраст и до придобиване на способности за независим в икономическо отношение живот самостоятелно или съвместно – в семейството или домакинството на родителите. Поставена на тази основа, проблематиката на социалната защита при майчинство придобива изключителна актуалност в условията на демографските и социално-икономическите предизвикателства пред развитието на съвременното общество. В изследването е направен опит за аргументиране на тезата, че системата от социални плащания при бременност, раждане и отглеждане на дете притежава неизползван потенциал да се превърне в работещ инструмент на демографската политика със съществен принос за подобряване на демографския профил на българското население, във връзка с което са представени и идеи относно възможностите за тяхното организационно развитие и усъвършенстване.

JEL Класификатор: G28, H53, H55, J1.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 25

За да прочетете пълният текст на статията кликнете върху съответния бутон.

Още статии от този брой

  • ФАКТОРИ, ОБУСЛОВИЛИ ДОМИНИРАЩАТА РОЛЯ НА СЕКТОРА НА УСЛУГИТЕ В СЪВРЕМЕННИТЕ ИКОНОМИКИ

    През XIX и началото XX век в световен мащаб процесът на индустриализация е особено мащабен и интензивен и доминира сектора на индустрията. В България този сектор също е преобладаващ до началото на 90-те години на 20-ти век. През следващите години обаче в развитието на българската икономика започват да протичат сложни процеси на приспособяването ...

  • ИНСТРУМЕНТИ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПАЗАР

    Целта на настоящата разработка е да се апробират с реални данни инструменти на икономическия анализ от различни класификационни групи, при което да се изведат основни характеристики на българския туристически пазар, служещи като база за вземането на обосновани управленски решения. Съобразно целта на статията са използвани инструменти за факторен и ...

  • СЪСТОЯНИЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ И ДИГИТАЛНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

    Настоящата статия е посветена на проблемите на електронното управление и дигиталните административни услуги в европейски мащаб и вчастност в Република България. Тази тематика е твърде дискусионна и важна за всички икономически и обществени процеси. В условията на развиващата се криза, свързана с COVID-19, инвестициите в нови дигитални ...