BUSINESS INTELLIGENCE КОМПЕТЕНЦИИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАБОТА С ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) СИСТЕМИ

Автори

Ключови думи
дигитализация, планов софтуер, система за планиране на ресурсите, компетенции, дигитални инструменти

Резюме
Изследването е фокусирано върху актуалните аспекти на внедряването на модерни дигитални инструменти за разрешаване на планови задачи и изпълнение на цели. Анализът е върху възможностите на интегрираните системи за планиране на ресурсите (ERP), както и върху необходимите компетенции за работа с тях. Изключително внимание се отделя на т.нар. Business Intelligence (BI) компетенции. В заключителната част на статията се оценяват и възможностите на конкретни BI инструменти за решаване на различни управленски задачи и успешно реализиране на стратегически-те цели.

JEL Класификатор: М21, М41
Кодове на научна квалификация:
Страници: 18

За да прочетете пълният текст на статията кликнете върху съответния бутон.

Още статии от този брой

  • ФИНАНСОВИ И ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА РАЗВИТИЕТО НА СЕКТОР „ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ” В БЪЛГАРИЯ

    Настоящата работа анализира развитието на ключовите финансови измерители в сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” в България. Изследването се позовава на данни за периода 2009–2019 г., извлечени от официалния източник – НСИ. Анализът на един от ключовите икономически сектори в България: „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” ...

  • ЧОВЕШКИЯТ КАПИТАЛ КАТО ФАКТОР НА УСПЕШНАТА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА МЕСТНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

    Настоящата статия е посветена на човешкия капитал като ключов фактор на успеха на процесите по дигитализация на дейността на органите на местната власт. Натрупаният опит от периода на членството на България в ЕС и значителните ресурси, вложени в модернизация на органите на централнатаи местните власти, извежда на преден план ролята на човешкия ...

  • МОДЕЛИ ЗА ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТНОСНО ОБЕМА И ЦЕНАТА ПРИ ПОКУПКИТЕ В ТЪРГОВИЯТА НА ЕДРО

    В статията се предлага математически модел за подпомагане на вземането на решения относно обема на покупките и нивото на цените на дребно, които фирмата за търговия на едро (дилърът) определя в зависимост от продажните цени на производи-теля и търсенето на крайните купувачи за различни обеми покупки на едро. Предполага се, че производителят и ...