ФИНАНСОВИ И ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА РАЗВИТИЕТО НА СЕКТОР „ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ” В БЪЛГАРИЯ

Автори

Ключови думи
производство и търговия с автомобилни части, ремонт на автомобили, центрове на автомобилната индустрия в България, производители на автомобилни части в България.

Резюме
Настоящата работа анализира развитието на ключовите финансови измерители в сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” в България. Изследването се позовава на данни за периода 2009–2019 г., извлечени от официалния източник – НСИ. Анализът на един от ключовите икономически сектори в България: „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” и по-конкретно измерителите, проследявани от финансово-икономическа гледна точка, води до заключението, че той е силно зависим от всичко случващо се в страната в икономически и социален аспект. В структурен аспект изследването включва две точки, обхващащи характеристиките и тенденциите в сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ в България за периода 2009–2019 г. Като резултати от изследването е извеждането на положителните и отрицателните фактори, оказващи своето влияние върху сектора.

JEL Класификатор: G30, L11, L25, M51.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 13

За да прочетете пълният текст на статията кликнете върху съответния бутон.

Още статии от този брой

  • BUSINESS INTELLIGENCE КОМПЕТЕНЦИИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАБОТА С ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) СИСТЕМИ

    Изследването е фокусирано върху актуалните аспекти на внедряването на модерни дигитални инструменти за разрешаване на планови задачи и изпълнение на цели. Анализът е върху възможностите на интегрираните системи за планиране на ресурсите (ERP), както и върху необходимите компетенции за работа с тях. Изключително внимание се отделя на т.нар. ...

  • МОДЕЛИ ЗА ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТНОСНО ОБЕМА И ЦЕНАТА ПРИ ПОКУПКИТЕ В ТЪРГОВИЯТА НА ЕДРО

    В статията се предлага математически модел за подпомагане на вземането на решения относно обема на покупките и нивото на цените на дребно, които фирмата за търговия на едро (дилърът) определя в зависимост от продажните цени на производи-теля и търсенето на крайните купувачи за различни обеми покупки на едро. Предполага се, че производителят и ...

  • КРИТИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ОСНОВНИ МОДЕЛИ НА ЕТИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА

    Настоящата разработка има за цел да разгледа и анализира основните теоретични постановки с висока степен на влияние върху етичното функциониране на организациите от публичния сектор. В нея са представени и основните етични понятия, дефиниран е и приложим към сектора понятиен апарат. Чрез методите на сравнителния анализ са анализирани и критично ...