КРИТИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ОСНОВНИ МОДЕЛИ НА ЕТИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА

Автори

Ключови думи
етичност, етична инфраструктура, модели, публичен сектор.

Резюме
Настоящата разработка има за цел да разгледа и анализира основните теоретични постановки с висока степен на влияние върху етичното функциониране на организациите от публичния сектор. В нея са представени и основните етични понятия, дефиниран е и приложим към сектора понятиен апарат. Чрез методите на сравнителния анализ са анализирани и критично представени включените елементи в съществуващите модели на етичната инфраструктура. Повдигнати са дискусионни въпроси във връзка с изграждането на етична инфраструктура в организациите от публичния сектор.

JEL Класификатор: H83.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 16

За да прочетете пълният текст на статията кликнете върху съответния бутон.

Още статии от този брой

  • МОДЕЛИ ЗА ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТНОСНО ОБЕМА И ЦЕНАТА ПРИ ПОКУПКИТЕ В ТЪРГОВИЯТА НА ЕДРО

    В статията се предлага математически модел за подпомагане на вземането на решения относно обема на покупките и нивото на цените на дребно, които фирмата за търговия на едро (дилърът) определя в зависимост от продажните цени на производи-теля и търсенето на крайните купувачи за различни обеми покупки на едро. Предполага се, че производителят и ...

  • ЧОВЕШКИЯТ КАПИТАЛ КАТО ФАКТОР НА УСПЕШНАТА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА МЕСТНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

    Настоящата статия е посветена на човешкия капитал като ключов фактор на успеха на процесите по дигитализация на дейността на органите на местната власт. Натрупаният опит от периода на членството на България в ЕС и значителните ресурси, вложени в модернизация на органите на централнатаи местните власти, извежда на преден план ролята на човешкия ...

  • BUSINESS INTELLIGENCE КОМПЕТЕНЦИИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАБОТА С ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) СИСТЕМИ

    Изследването е фокусирано върху актуалните аспекти на внедряването на модерни дигитални инструменти за разрешаване на планови задачи и изпълнение на цели. Анализът е върху възможностите на интегрираните системи за планиране на ресурсите (ERP), както и върху необходимите компетенции за работа с тях. Изключително внимание се отделя на т.нар. ...