МОДЕЛИ ЗА ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТНОСНО ОБЕМА И ЦЕНАТА ПРИ ПОКУПКИТЕ В ТЪРГОВИЯТА НА ЕДРО

Автори

Ключови думи
търговия на едро, математическо моделиране, оптимизация, ценообразуване, продавач, дилър, купувач.

Резюме
В статията се предлага математически модел за подпомагане на вземането на решения относно обема на покупките и нивото на цените на дребно, които фирмата за търговия на едро (дилърът) определя в зависимост от продажните цени на производи-теля и търсенето на крайните купувачи за различни обеми покупки на едро. Предполага се, че производителят и търговецът на едро влияят върху цената посредством ценовата политика. В резултат на това се поставя и решава проблемът за определяне на оптималния обем на покупките и продажбите на едро в зависимост от търсенето и предлагането, както и промените в нивото на покупните и продажните цени. Тук се разглеждат два варианта за поставяне на проблема: когато крайният купувач е информиран или неинформиран относно цените на производителя.

JEL Класификатор: F14, F17.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 12

За да прочетете пълният текст на статията кликнете върху съответния бутон.

Още статии от този брой

  • BUSINESS INTELLIGENCE КОМПЕТЕНЦИИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАБОТА С ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) СИСТЕМИ

    Изследването е фокусирано върху актуалните аспекти на внедряването на модерни дигитални инструменти за разрешаване на планови задачи и изпълнение на цели. Анализът е върху възможностите на интегрираните системи за планиране на ресурсите (ERP), както и върху необходимите компетенции за работа с тях. Изключително внимание се отделя на т.нар. ...

  • ФИНАНСОВИ И ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА РАЗВИТИЕТО НА СЕКТОР „ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ” В БЪЛГАРИЯ

    Настоящата работа анализира развитието на ключовите финансови измерители в сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” в България. Изследването се позовава на данни за периода 2009–2019 г., извлечени от официалния източник – НСИ. Анализът на един от ключовите икономически сектори в България: „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” ...

  • КРИТИЧЕН ПРЕГЛЕД НА ОСНОВНИ МОДЕЛИ НА ЕТИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА

    Настоящата разработка има за цел да разгледа и анализира основните теоретични постановки с висока степен на влияние върху етичното функциониране на организациите от публичния сектор. В нея са представени и основните етични понятия, дефиниран е и приложим към сектора понятиен апарат. Чрез методите на сравнителния анализ са анализирани и критично ...