Към рецензентите

В основата на редакционната политика на списание „Бизнес управление“ е принципът на двустранното анонимно рецензиране (double-blind). Той гарантира безпристрастност в оценката на ръкописите, стимулира търсенето на оригиналност и високо качество на разработките, съответстващо на международните стандарти.

За подпомагане процеса на рецензиране списанието е разработило типова форма за рецензия. Тя се състои от два типа критерии.

Първият тип включва формални критерии:

 • адекватност на заглавието;

 • актуалност на разработката;

 • принадлежност към профила на списанието;

 • наличие на качествено и изчерпателно резюме;

 • ключови думи;

 • JEL.


 • Вторите критерии са за оценяване и са обособени в четири групи:

 • Оригиналност;

 • Структура на ръкописа;

 • Теория, методология, изследване;

 • Резултати и изводи (заключения).


 • Заключението от рецензирането се представя, както следва:

 • Приема се. Рецензентът обосновава своята препоръка в анализа на резултатите.

 • Приема се след минимални корекции. Ако ръкописът изпълнява критериите за оценка, но се нуждае от някои корекции. Рецензентът представя писмени препоръки към автора.

 • Приема се след доработване и съобразяване с бележките на рецензентите. Ако ръкописът като цяло отговаря на изискванията, но са констатирани пропуски по някои от критериите, той се връща на автора за преработка.  В този случай рецензентът посочва слабите места и отправя бележките към автора. След като се извършат необходимите подобрения, ръкописите се представят наново в редакцията. Те се преглеждат повторно от рецензентите и се дава съгласие за публикуване.

 • Отхвърля се. Ако ръкописът не е с нужните качества и не покрива критериите на списанието.


 • Допълнително в хода на рецензирането се посочват:

 • Типът на статията (концептуална, изследователска);

 • Рубриката, под която ще се отпечата ръкописът;

 • Открити случаи на плагиатство, конфликт на интереси или други неетични практики.


 • Рецензиите трябва да бъдат предавани в определения срок, съобразно редакционната политика на списанието. В случаите на забавяне или невъзможност да се изготви очаквана рецензия, редакцията трябва да се уведомява своевременно.