ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ – ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВА ВРЪЗКА МЕЖДУ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ И ПАЗАРА НА ТРУДА

Автори

Ключови думи
образование, пазар на труда, финансиране, студентски практики

Резюме
Настоящата статия цели да представи политиката на българската държава в сектор „Образование“ в търсене на възможности за изграждане и поддържане на устойчива и ефективна връзка между пазара на труда и висшето образование. Изследването насочва внимание върху ефектите от разработения и апробиран през последните години проект, свързан с провеждане на студентски практически обучения. Резултатите показват, че наличието на подобни финансови механизми способства до голяма степен за изграждането и укрепването на връзката „висше образование – пазар на труда“.

JEL Класификатор: H41, I22, I25, I28.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 19

За да прочетете пълният текст на статията кликнете върху съответния бутон.

Още статии от този брой

  • СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ НА СВЕТОВНИТЕ ПАЗАРИ

    Статията разглежда развитието на електронната търговия в съвременната световна икономика. Анализирани са различните тълкувания на термина „електронна търговия“, които предлагат учени в страната и чужбина. Изследването разглежда три равнища, на които се осъществява електронна търговия, и пет основни нейни характеристики – реклама, продуктова ...

  • СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОДАЖБИТЕ

    Настоящата разработка прави обзор на измененията на факторите в макро- и микро-обкръжаващата маркетингова среда, които предизвикват придават нов облик на съвременните продажби през последните две десетилетия. Във връзка с това са изведени актуални ключови постановки и подходи за осъществяване на модерно управление на продажбения процес. С цел да ...

  • ИНОВАЦИИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В ДЪРЖАВИТЕ В ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛНА АЗИЯ

    Статията анализира значението на селското стопанство за икономиките в Европа и Централна Азия, като има за цел да докаже, че иновациите са особено важни за оползотворяване потенциала на сектора, което от своя страна разкрива нови възможности за неговото по-нататъшно развитие. В хода на направеното изследване става ясно, че необходимостта да ...