ИНОВАЦИИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В ДЪРЖАВИТЕ В ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛНА АЗИЯ

Автори

Ключови думи
иновации, селско стопанство, устойчиво развитие, обща факторна производителност, селскостопански иновации, Обща селскостопанска политика.

Резюме
Статията анализира значението на селското стопанство за икономиките в Европа и Централна Азия, като има за цел да докаже, че иновациите са особено важни за оползотворяване потенциала на сектора, което от своя страна разкрива нови възможности за неговото по-нататъшно развитие.

В хода на направеното изследване става ясно, че необходимостта да бъдат насърчавани иновациите в селскостопанския сектор е продиктувана от редица фактори, като най-значими сред тях са нарастващото потребителско търсене на продукти, нуждата от производство на екологично чисти продукти, както и необходимостта да бъдат намалени производствените разходи, да се използват рационално наличните ресурси и да се гарантира опазването на околната среда. Ето защо прилагането на иновативни технологии с цел устойчиво развитие на селското стопанство в държави-те в Европа и Централна Азия се превръща във важна предпоставка за стабилното развитие на държавите в региона. Статията описва иновативните процеси, които протичат в селскостопанския сектор на националните икономики. Обект на специално внимание са параметрите на Общата селскостопанска политика на ЕС.

JEL Класификатор: O13, Q16.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 16

За да прочетете пълният текст на статията кликнете върху съответния бутон.

Още статии от този брой

  • САМОСТОЯТЕЛНО И ЕКИПНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В МСП В МАКЕДОНИЯ

    По същество мениджмънтът е съвкупност от процеси, свързани с вземането на различни решения, с други думи избор на най-добрата алтернатива измежду няколко възможни варианта за действие. Мениджърите на всяка организация носят отговорност за материализирането на нейната визия, мисия и най-вече на нейните оперативни и финансови цели. Всички функции, ...

  • СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОДАЖБИТЕ

    Настоящата разработка прави обзор на измененията на факторите в макро- и микро-обкръжаващата маркетингова среда, които предизвикват придават нов облик на съвременните продажби през последните две десетилетия. Във връзка с това са изведени актуални ключови постановки и подходи за осъществяване на модерно управление на продажбения процес. С цел да ...

  • СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ НА СВЕТОВНИТЕ ПАЗАРИ

    Статията разглежда развитието на електронната търговия в съвременната световна икономика. Анализирани са различните тълкувания на термина „електронна търговия“, които предлагат учени в страната и чужбина. Изследването разглежда три равнища, на които се осъществява електронна търговия, и пет основни нейни характеристики – реклама, продуктова ...