ДЕТЕРМИНАНТИ НА КРАТКОСРОЧНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА МСП ВЪВ ФИНАНСОВ ДИСТРЕС

Автори

Ключови думи
риск от фалит, финансов дистрес, краткосрочна задлъжнялост.

Резюме
В статията се изследват детерминантите на краткосрочната задлъжнялост на МСП във финансов дистрес в България. Изследването се базира на данни от финансовите отчети на 100 нефинансови предприятия с различна основна дейност за периода 2014 – 2016 г., предоставени от Националния статистически институт. Във финансов дистрес се приема, че са фирмите, които не могат да покриват краткосрочните си задължения с паричния поток от основната си дейност. Чрез метода множествен регресионен анализ е конструиран модел, който показва позитивно влияние на нивата на нетните приходи от продажби, материалните запаси, вземанията от клиенти и доставчици и паричните средства и негативно влияние на съотношението на текущите активи към сумата на активите върху краткосрочната задлъжнялост на МСП във финансов дистрес.

JEL Класификатор: G30, G32, G33.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 22

За да прочетете пълният текст на статията кликнете върху съответния бутон.

Още статии от този брой

  • СЪЩНОСТ НА ПРОЦЕСА НА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ КАТО НОВ ЕТАП В ГЛОБАЛНАТА ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

    Статията разглежда същността на понятието „дигитализация“ и посочва в какво се състои този процес. В резултат на направено проучване е определено и въздействието, което явлението оказва върху живота на хората и процеса на глобализация. От-делено е специално внимание на дигиталната трансформация, нейното приложение в сферата на бизнеса, както и на ...

  • КАЧЕСТВЕН ПОДХОД КЪМ ТЪРГОВСКИЯ КРЕДИТ В БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИТЕ

    Целта на настоящата разработка е да представи в познавателен аспект мненията, преценките и представите на предприемачите относно финансирането на техните организации чрез търговски кредит. Естеството на разглежданата проблематика предопределя като най-подходяща основа за провеждане на нашето изследване качествения подход чрез преки интервюта с ...

  • ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ДИСТРИБУЦИЯТА В РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОЦЕСА НА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ

    В статията е направен анализ на понятието дистрибуция. Посочени са основните субекти в дистрибуторската система – производител, търговец на едро, търговец на дребно и потребител – и са описани техните характеристики. Разгледани са предимствата на дигиталната пред традиционната дистрибуция, както и особеностите на диги-талното разпространение на ...