КАЧЕСТВЕН ПОДХОД КЪМ ТЪРГОВСКИЯ КРЕДИТ В БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Автори

Ключови думи
търговски кредит, финансова ликвидност, финансиране на дейността, положителни и отрицателни аспекти на търговския кредит.

Резюме
Целта на настоящата разработка е да представи в познавателен аспект мненията, преценките и представите на предприемачите относно финансирането на техните организации чрез търговски кредит. Естеството на разглежданата проблематика предопределя като най-подходяща основа за провеждане на нашето изследване качествения подход чрез преки интервюта с предприемачите. В процеса на осъществяване на бизнес сделки предприемачите се явяват както кредитополучатели, така и кредитори. Интервютата са проведени през 2015 г. сред извадка от 147 производствени компании, чийто предмет на дейност е от различно естество и в различни сфери на бизнеса. Проучването представя както предимствата, така и недостатъците, с които е свързано използването на търговски кредит. Някои от по-значимите преимущества на финансирането с търговски кредит са възможността да бъдат закупени стоки и услуги при липса на финансови средства в настоящия момент, по-добрата финансова лик-видност и производителност на труда, нарастването на генерираните приходи, печеленето на конкурентни позиции и лесният достъп до търговски кредит. Като отрицателни аспекти участниците в проучването посочват затруднените разплащания, високия риск за дейността на организациите и повишаване на техните оперативни разходи. Значимост на проучването – направен е опит да бъдат показани и оценени през призмата на емпиричното проучване положителните и отрицателните аспекти на търговския кредит. Това ще бъде от практическа полза за други фирми, които използват или развиват политика на търговски кредит.

JEL Класификатор: E50.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 21

За да прочетете пълният текст на статията кликнете върху съответния бутон.

Още статии от този брой

  • ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ДИСТРИБУЦИЯТА В РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОЦЕСА НА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ

    В статията е направен анализ на понятието дистрибуция. Посочени са основните субекти в дистрибуторската система – производител, търговец на едро, търговец на дребно и потребител – и са описани техните характеристики. Разгледани са предимствата на дигиталната пред традиционната дистрибуция, както и особеностите на диги-талното разпространение на ...

  • ПОТРЕБИТЕЛСКИ ОНЛАЙН КАНАЛИ ЗА БИОЛОГИЧНИ ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ

    Изследването е насочено към потребителските онлайн канали за биологични пчелни продукти. Те осигуряват къси вериги и достъп до локални и глобални пазари и нови пазарни сегменти, които не съществуват на офлайн пазарите. Формирането на собствен или посреднически онлайн канал за биологични пчелни продукти е свързано с изграждането на собствени или ...

  • СЪЩНОСТ НА ПРОЦЕСА НА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ КАТО НОВ ЕТАП В ГЛОБАЛНАТА ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

    Статията разглежда същността на понятието „дигитализация“ и посочва в какво се състои този процес. В резултат на направено проучване е определено и въздействието, което явлението оказва върху живота на хората и процеса на глобализация. От-делено е специално внимание на дигиталната трансформация, нейното приложение в сферата на бизнеса, както и на ...