СЪЩНОСТ НА ПРОЦЕСА НА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ КАТО НОВ ЕТАП В ГЛОБАЛНАТА ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Автори

Ключови думи
дигитализация, дигитална трансформация, дигитални иновации, ИКТ, дигитална трансформация на бизнеса.

Резюме
Статията разглежда същността на понятието „дигитализация“ и посочва в какво се състои този процес. В резултат на направено проучване е определено и въздействието, което явлението оказва върху живота на хората и процеса на глобализация. От-делено е специално внимание на дигиталната трансформация, нейното приложение в сферата на бизнеса, както и на начина, по който тя се отразява върху различни организации, например правителства, държавни агенции и други институции, които участват в решаването на въпроси от социална и глобална значимост като замърсяването на околната среда и застаряването на населението, използвайки възможностите на вече съществуващи и нововъзникващи технологии.

JEL Класификатор: F60, O31.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 21

За да прочетете пълният текст на статията кликнете върху съответния бутон.

Още статии от този брой

  • ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ДИСТРИБУЦИЯТА В РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОЦЕСА НА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ

    В статията е направен анализ на понятието дистрибуция. Посочени са основните субекти в дистрибуторската система – производител, търговец на едро, търговец на дребно и потребител – и са описани техните характеристики. Разгледани са предимствата на дигиталната пред традиционната дистрибуция, както и особеностите на диги-талното разпространение на ...

  • ПОТРЕБИТЕЛСКИ ОНЛАЙН КАНАЛИ ЗА БИОЛОГИЧНИ ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ

    Изследването е насочено към потребителските онлайн канали за биологични пчелни продукти. Те осигуряват къси вериги и достъп до локални и глобални пазари и нови пазарни сегменти, които не съществуват на офлайн пазарите. Формирането на собствен или посреднически онлайн канал за биологични пчелни продукти е свързано с изграждането на собствени или ...

  • КАЧЕСТВЕН ПОДХОД КЪМ ТЪРГОВСКИЯ КРЕДИТ В БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИТЕ

    Целта на настоящата разработка е да представи в познавателен аспект мненията, преценките и представите на предприемачите относно финансирането на техните организации чрез търговски кредит. Естеството на разглежданата проблематика предопределя като най-подходяща основа за провеждане на нашето изследване качествения подход чрез преки интервюта с ...